حقوق قابل حمایت بوسیله آیین‌های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است. بخش اول پرسش هایی را درباره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد: گستره حقوق مورد حمایت، چیستی حقوق مورد حمایت، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. بخش دوم تجربه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد. در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود.

کلیدواژه‌ها