تحلیل معاهده موسس قانون اساسی اروپایی آیا این معاهده واقعا یک قانون اساسی است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تکاملقانونجامعهاروپاییدرطولزمانوفرسایشتدریجیحاکمیتکشورهایعضوبهنفعجامعهواتحادیهاروپاتوجه دائم بهآخرینتغییراتواثراتآن‌هابرقوانینفعلی (اعمازقوانینجامعهاروپایی،قوانینملییاقوانینبین‌المللی)راالزامیمی‌کند.اینیکعرصهپیچیدهاستوتعیینوتطبیقظرفیت‌هایمختلفاتحادیه،جامعهواعضاهمیشهآساننیست. یکنقطهمرجع،جداازخودقوانین،رویهقضاییدیواندادگستریاستکهسهمعمده‌ایدراینحوزهدارد.ایننهتنهامحتوایآزادیجابجاییوپادمانرویه‌ایمربوطبهجامعهوکشورهایعضورابیانمی‌دارد؛بلکهبهشکلیتدریجیمفهوم"شهرونداتحادیه"راتبیینمیکند؛کهیکشأنخاصمربوطبهاتباعجامعهاروپاییاست.

کلیدواژه‌ها