نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل.

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جایگاه ممتاز رئیس جمهور در قانون اساسی ونقش برجسته وی در عرصه‌های داخلی وبین المللی از اهمیت ویژه‌ای در نظام سیاسی ایران برخوردار می‌باشدواز آن جایی که نزدیک به بیست اصل در قانون اساسی به وی اختصاص داده شده است انتخاب یک فرد شایسته واصلح برای پست ریاست جمهوری از مهمترین انتخابات در کشور ایران قلمداد می‌گردد.
این انتخابات در شرایطی برگزار گردید که مردم ایران با کثرت نامزدها وبرنامه‌های مختلف مواجه بودند.
آرایش وفضای سیاسی در آستانه نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره‌های سابق منحصر به فرد بود ونامزدهای دو جناح مهم کشور یعنی اصول گرایان واصلاح طلبان رقابت‌های انتخاباتی را برای پیروزی آغاز کردند که مردم ایران به برنامه‌های آقای محمود احمدی‌نژاد نامزد جناح اصول‌گرا اعتماد کردند وبه شعارهای او همانند رفع فساد،فقر،تبعیض، حل مشکلات معیشتی مردم ، حکومت اسلامی وعدالت رأی دادند وبه او اعتماد کردند و وی را رئیس جمهور آینده کشور ایران انتخاب کردند.

کلیدواژه‌ها