ضمانت‌ اجرای‌ آراء صادره‌ از دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ و چالش‌های‌ آن‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی‌ ‌دکتری‌ حقوق‌ عمومی‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی‌

چکیده

کنترل‌ قضایی‌ دولت‌ و اعمال‌ اداری ‌آن ، در نظام‌ حقوقی‌ رومی‌ ژرمنی‌ از طریق یک‌ مرجع‌ قضایی‌ ویژه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. در ایران‌ نیز که‌ تا حد زیادی‌ پیرو نظام‌ حقوقی‌ یاد شده‌ بوده‌ و به‌ خصوص‌ در بخش‌ دادرسی‌ اداری‌، از تحولات‌ حقوقی‌ فرانسه‌ ‌، تأثیر پذیرفته‌ ، دیوان‌ عدالت‌ اداری ‌، نقش‌ مهمی‌ در کنترل‌ عملکرد اداری‌ دولت‌ داشته‌ است ‌. در نوشتار پیش‌ رو ، یکی‌ از مباحث‌ مورد غفلت‌ و یا کمتر مطالعه‌ شدة‌ آن‌ مرجع‌ یعنی‌ ضمانت‌ اجرای‌ آرای صادره‌ و مطالب مربوط‌ به‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی ـ سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست .
 

کلیدواژه‌ها