فلسفه حقوق چیست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق، دانشگاه پل سزان

چکیده

مجموعه «چه می دانم» شامل کتابهایی است با حجم کم و زبانی نسبتا ساده در باره شاخه های مختلف علمی یا مهمترین موضوعات آنها که در عین سادگی ، حفظ اهمیت و دقت مباحث نیز بطور جدی مورد نظر ناشر و نویسنده قرار می گیرد. از همین رو تالیف هر یک از این کتب به یکی از مهمترین اساتید مربوطه واگذار می شود.
میشل تروپر بنیانگذار و رییس سابق « جامعه فرانسوی فلسفه سیاسی و حقوقی»[1] هم اکنون استاد دانشگاه نانتر(پاریس 10) است که در آنجا « مرکز تئوری حقوق»[2] را نیز مدیریت می کند. تدریس در آکادمی اروپایی تئوری حقوق در بروکسل از دیگر اشتغالات علمی اوست.
از آثار وی می توان به کتب زیر اشاره نمود:
1. برای یک تئوری حقوقی دولت 1995
2. حقوق و تئوری حقوق ودولت  2001
3. فلسفه حقوق  2002
4. حقوق اساسی  2003
کتاب فلسفه حقوق میشل تروپر به خوبی نمایانگر دیدگاهای اوست.  مطالب ساده و در عین حال عمیق این کتاب، مشوق اصلی مترجم در انتخاب این اثر است. فهرست کلی این کتاب به شرح ذیل است. در شماره حاضر نشریه حقوق اساسی فصل اول این کتاب به انتشار می رسد و فصلهای دیگر آن هم در شماره های اینده مجله به زینت چاپ آراسته خواهد شد.[1]Société Française de philosophie politique et juridique


[2]Centre de théorie du droit

کلیدواژه‌ها