دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله موضوع هایی مانند مبانی قانونی ایجاد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، وظایف و اختیارات دادگاه مزبور در حوزه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین  شهروندان و نیز مشکل هایی که این دادگاه در  رسیدن به جایگاه واقعی خود پیش رو دارد  را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نویسنده با استفاده از یک رویکرد ترکیبی و استناد به رای های صادر شده از سوی دادگاه مزبور سعی در بدست دادن درک و تصویر روشنی درباره ابعاد مختلف نقش و اهمیت دادگاه قانون اساسی در نظام کنونی قانون اساسی روسیه دارد.

کلیدواژه‌ها