بررسی حقوق و آزادیهای بنیادین زنان با توجه به کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل.

چکیده

حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است. حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است.

کلیدواژه‌ها