اساسی سازی حقوق اسپانیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می نماید. پس از بیان این مساله که چگونه دکترین، قاضی عادی، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد. برخی از این دلایل که عبارتند از تقدّس قانون اساسی، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند. برخی دیگر از این دلایل با وجود یک دادگاه قانون اساسی با اقتداری مسلم و صلاحیت های وسیع مرتبط هستند. مثلا مساله غیراساسی بودن و نیز استیناف آمپرو به صورت گسترده ای در اساسی سازی حقوق اسپانیا سهیم بوده اند. تحلیل های مذکور برای پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا با اندکی تفاوت برای حقوق پرتغال نیز صادق است.

کلیدواژه‌ها