تغییرات قانون اساسی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر حاکمیت دولت-ملتهای اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا، در صورت تصویب، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود. این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه، منشور حقوق اساسی، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است.
 

کلیدواژه‌ها