اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

این‌ مقاله‌ پدیده‌ اساسی‌ سازی حقوق‌ در فرانسه‌ را بررسی‌ می‌نماید. پس‌ از اشاره‌ به‌ مساله ‌انباشت‌ هنجارهای‌ اساسی‌ و سپس‌ انتشار آنها به عنوان‌ عناصر سازنده‌ فرایند اساسی ‌سازی‌ نظم‌ حقوقی‌، نویسنده‌ تلاش‌ می‌نماید تا اثرات‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ این‌ پدیده‌ را برشمارد. او از اساسی‌ سازی‌ - قضایی‌ شدن‌، اساسی‌ سازی‌ ـ ارتقاء دادن‌ و اساسی‌سازی‌ ـ تغییر شکل‌ دادن‌ به عنوان‌ اثرات‌ مستقیم‌ و از نوسازی‌ حقوق‌، اتحاد نظم‌ حقوقی‌ و تسهیل‌ نظم‌ حقوقی‌ به عنوان‌ اثرات‌ غیرمستقیم‌ پدیده‌ اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ نام‌ می‌برد.

کلیدواژه‌ها