شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی ( دادرسی اساسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق عمومی

چکیده

 در شماره پیشین نشریه، قسمت اول ترجمه کتاب دادگاه های قانون اساسی به چاپ رسید. همین اینک قسمت دوم این ترجمه تقدیم خوانندگان دانش پژوه می گردد. در این بخش، لویی فاورو به بررسی و معرفی ویژه گی های الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد.

کلیدواژه‌ها