حمایت از آزادی ها و حقوق بنیادین نزد دادگاه قانون اساسی در طول زمان جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره اول دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله پس از یک مقدمه موجز در مورد اهمیت و جایگاه حقوق و آزادی های بنیادین بشر و لزوم پاسداری  از این حقوق و آزادی ها به سازوکارهای قانونی موجود در زمان استقلال بوسنی و هرزگوین در جهت حمایت از این حقوق و آزادی ها می پردازد. اهمیت این موضوع از این جهت است که استقلال بوسنی و هرزگوین همزمان با آغاز جنگ در این کشور بود که پایمال شدگی گسترده حقوق و آزادی های بنیادین را در پی داشت. نویسنده در ادامه به برخی موضوع هایی اشاره می کند که در اجرای کارکردهای یک نظام قضایی مبتنی بر قانون اساسی، در طول دوران جنگ و تهدید فوری به جنگ، برای حقوق و آزادی های بنیادین دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها