عرف در حقوق اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ی دکترای حقوق عمومی

چکیده

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود. نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند گاه از تجدید نظر های رسمی در قانون اساسی عمده تر است.
 تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف ونظرات حقوقدانان اساسی درمورد آن قلمفرسایی نگردیده است. این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها