مصونیتهای شغلی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومی مبحث مصونیتهای   شغلی است.  این مبحث در حقوق ایران بدلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد. از یک طرف، بر اساس موازین اسلامی، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار براصل تساوی مردم در مقابل قانون تأکید نموده است. از طرف دیگر، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بررسی چگونگی حل این تعارض  در حقوق ایران نشان می دهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله ،روسای کشورها وسایر مقامات حکومتی، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و مأموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمرو ایران، بر اساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شده اند. این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضائی و اجرائی پیش بینی شده است. در مقابل، دارندگان داخلی مصونیت، بدلیل اسلامی بودن نظام با محدودیتهائی روبرومی باشند. با توجه به تأکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای رهبر، رئیس جمهور و سایر مقامات حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد. لیکن برای سه گروه از افراد ازجمله نمایندگان مجلس، قضات و  وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رأی، مصونیت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام وتأمینات قضات، در موضع دفاع است.

کلیدواژه‌ها