بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی  دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلتمی ایران و جمهوری پنجم فرانسه  می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت هر دو نظام بسیار مفید باشد. با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، برآن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هریک تا حدودی آشکار گردد. در ابتداء شرایط رای دهندگان در دو نظام انتخاباتی مطالعه شده و سپس  شرایط واجدین شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی تطبیقی شده است. در موضوع شرایط انتخاب کنندگان به نظر می رسد نظام انتخاباتی ایران تمایل به افزایش جمعیت شرکت کننده در انتخابات داشته است و احتمالاً این امر را از عوامل ثبات و پایداری نظام دانسته است . در نظام حقوقی فرانسه ، بجای متغیر تعداد شرکت کنندگان ، کیفیت مشارکت افراد و توانمندی ذهنی و اجتماعی رای دهنده  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . در نظام انتخاباتی ایران حصول پاره ای از شرایط کمی و کیفی قابل ملاحظه برای احراز صلاحیت یک نامزد ریاست جمهوری ضروری است ولی در نظام انتخاباتی  فرانسه ، شرایط  انتخاب شوندگان کمّی است و از شروط کیفی پرهیز شده است

کلیدواژه‌ها