آموزش شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آقای دال( Dahl )این مطلب را پذیرفته و توضیح می‌دهد که حقها از طریق سازمان‌گرائی بهتر تضمین می‌شوند تا از طریق‌ تضمینات حقوقی،زیرا تنها با تشکیل و حمایت سازمانهای فعال مثل احزاب سیاسی و اتحادیه‌های تجاری است که شهروندان می‌توانند حقوق خودشان را حمایت کرده و توسعه دهند. تاثیر حقها بر جنبشهای اجتماعی شهروندی،عضویت یک جامعه سیاسی را تعریف و تعیین می‌کند و افراد مستثنی شده‌ را به تلاش برای وارد شدن در جامعه سیاسی دعوت می‌کند و آگاهی از حقوق‌ شهروندی می‌تواند هم معیاری از استثنائات و هم تعهدی از ظرفیتهای جدید را بدست دهد و هر شخصی با یک نگرش مفهومی از حقها،پدیده نقض حقوق خود را به‌ عنوان یک موضوع جدی نابرابر تلقی خواهد کرد. صلاحیتها و مهارتهای اصلی برای شهروندی دموکراتیک طرح شورای اروپا در مورد آموزش شهروندی دموکراتیک،در بیانیه خود،صلاحیتهای اصلی‌ را مطرح کرده است: «بنابراین صلاحیتهای اصلی مرتبط با شهروندی دموکراتیک،صلاحیتهائی هستند که‌ بواسطه تعبیری از یک شخص آزاد و خودمختار،آگاه از حقوق و وظایف در یک جامعه‌ ضروری است،جایی که قدرت بر وضع قانون یعنی اصول و قواعد زندگی اجتماعی وجود دارد و چارچوبی را تعریف می‌کند که در آن آزادی هر فرد اعمال می‌شود و نیز جائی که‌ انتصاب و کنترل افرادی که قدرت مزبور را اعمال می‌کنند،تحت نظارت همه شهروندان‌ هستند». این صلاحیتها بصورت زیر توصیف می‌شوند:الف)صلاحیتهای مبتنی بر دانش -صلاحیتهای با ماهیت قانونی و سیاسی یعنی دانش مربوط به قواعد زندگی جمعی؛ -آگاهی از جهان معاصر شامل بعد تاریخی و فرهنگی آن؛ -صلاحیتهایی با ماهیت رویه‌ای:توانائی صحبت کردن و استدلال،صلاحیتهای مرتبط با بحث و توانائی بر اندیشه‌ورزی و انعکاس آن؛ -آگاهی از اصول و ارزشهای حقوق بشری و شهروندی دموکراتیک."

کلیدواژه‌ها