بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

چکیده

با گذشت زمان نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، درمسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل نوینی مواجه می­شوندکه راه­حل آنها تنها در دل ابزارهای نظری و عملی نوین، می­باشد. بدون تردید یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی سرمایه گذاری خارجی است که منبع مهم سرمایه و عامل تعیین کننده نرخ رشد آتی اقتصاد به شمار می­آید.هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم سرمایه­گذاری خارجی و شناسایی موانع حقوقی پیش روی آن در کشور درحال توسعه ایران می­باشد. ضرورت چنین بحثی سهم ناچیز کشورمان از سرمایه­گذاری خارجی علی­رغم وجود  فرصتهای سرمایه­گذاری بی­شمار می­باشد.عوامل مختلفی وجود دارد که امکان موفقیت در جلب سرمایه­های خارجی را افزایش می­دهد. مهمترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسائل به سایر قوانین و مقررات می­باشد. در پایان این مقاله راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی پیش روی جلب سرمایه ارائه شده است تا از این طریق به رشد اقتصادی سریع­تر و مطمئن­تری دست یابیم.

کلیدواژه‌ها