چشم‎اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشور مالزی در زمره دولت های اسلامی در دهکده جهانی است که با وصف رسمیت دین اسلام در این کشور، به رغم غالب کشورهای اسلامی که دارای نظامی حقوقی و کیفری مبتنی بر آموزه های اسلامی اند، به واسطه اشغال این دولت توسط بریتانیا و سلطه طولانی مدت کشور مزبور بر این سرزمین و نفوذ و ترویج رویکردهای مرسوم این دولت، واجد نظامی کیفری، نظیر: کامن لاست. چنانکه گرچه نمی توان تار و پودهای شریعت اسلام را در این سیستم انکار کرد، اما نقش اساسی به آیین مزبور داده نشده است و رویکرد کیفری نانوشته کامن لا بر آن ترجیح داده شده است. در این نوشتار به اختصار به نظام حقوقی این کشور پرداخته ، سیستم کیفری  آن مورد مداقه و امعان نظر قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها