اختیارات و صلاحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانون گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مجلس شورای اسلامی تنهامرجع قانون گذاری در سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد . قانون اساسی نقطه ثقل قانون گذاری و وضع الزام را بر دوش مرجعی گذاشته است که صلاحیت عام وضع قوانین عادی را دارا می باشد و این مرجع و نهاد را مجلس شورای اسلامی نام نهاده است لذا تنها مجلس شورای اسلامی است که حق انحصاری وضع و تصویب قوانین را دارا می باشد اما با این وصف صلاحیت این مجلس محدود به قیودی است که قانون مرقوم برای اعمال این قوه تعیین کرده است و این مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ( اصل 58 ف.1 )،با این وصف استثنائاتی وجود دارد که به موجب قانون اساسی مراجعی دیگر غیر از مجلس شورای اسلامی در مورد یا مواردی به وضع قانون می پردازند. 

کلیدواژه‌ها