نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی بانک جهانی از سیاستهای اصلاح ساختاری بویژه در آفریقا که در گزارش سال 1989 بانک جهانی منعکس شد بیانگر ناکامی این سیاستها در نیل به توسعه بود.بانک در گزارش سال 1989 خود در ارتباط با بحران اقتصادی در آفریقا تاکید چندانی بر کوچک کردن دولت نکرده و مفهوم حکمرانی مطلوب را برای نخستین بار در این گزارش مطرح کرده است.از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است . بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص «توسعه و حکمرانی» چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است.علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، قلع فساد ، بهبود حاکمیت قانون وپاسخگوئی و کارکرد سیستم دموکراتیک،حق بردسترسی به اطلاعات وحق بردانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.در این مقاله نقش شفافیت در نیل به حکمرانی مطلوب به عنوان بستری مساعد برای برخورداری از حقوق بشر ومکانیسمهای ایجاد و تداوم شفافیت بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها