مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

دولت از اصطلاحات چندوجهی در حقوق است که مفاهیم متعدد دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدد مفاهیم دولت دیده می شود. نویسنده در این مقاله استدلال خواهد کرد در این قانون، اصطلاح دولت به پنج مفهوم یعنی دولت به عنوان کشور، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت، دولت به عنوان قوه مجریه و دولت به عنوان کابینه یا هیأت وزیران، و در یک مورد خاص دولت به مفهوم قوه قضائیه است. هر کدام از این مفاهیم پنج گانه دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که در مورد حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به این جایگاه و مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم در سازمان و جایگاه حقوق دولت خلل ایجاد می شود و به حقوق مردم لطمه وارد می کند بنابراین مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج کرد و مشخص نمود که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها