لزوم دسترسی به دانش در تحقق حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

چکیده

آن‌چه دوران مارا از عصر کشاورزی و صنعتی متفاوت می‌کند، سیطره دانش بر کلیه شئون و امور زندگی بشر است؛ از این روست که این دوران را عصر دانش نامیدهاند. هرچند فعالیت‌های انسان از گذشته‌هایبسیار دور عجین با دانش بوده است اما حدود یک دهه است که اهمیت دانش در کسب و کار اقتصادی و تآمین نیاز‌های  اولیه بشر، بسیار پررنگ شده است.مشکلات بشر امروز خاص اوست و هیچگاه سابقه نداشته است. اما راهحل این مشکلات را نیز بشر امروز از طریق دانش پیشرفتة خویش میتواند ارائه کند و پاسخ به این مسائل یعنی تأمین حیات بشر و کمک به ادامه بقاء او. دانش بشری برای اینکه توسعه پیدا کند و بتواند برای مشکلات جدید جهانی راه حل ارائه دهد باید آزادانه به اشتراک گذاشته شود. دولت‌ها برای آنکه بتوانند تعهدات حقوق بشری خود را انجام دهند نیازمند دسترسی به دانش هستند. در این مقاله توضیح داده شده است که انحصار دانش از طرف اشخاص عمومی یا خصوصی مانع تحقق حقوق بشر است، بنابراین انحصار دانش منجر به نقض حقوق بشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها