مسئولیت مدنی دولت از مصونیت تا مسئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.

چکیده

این مقاله در تلاش است تا با تأمل در حقوقی ایران و دیگر نظام های مختلف حقوقی، تصویری روشن تر از وضعیت مصونیت و مسئولیت مدنی دولت ارائه نماید. برای شناساندن گستره مسئولیت و مصونیت دولت در حقوق مسئولیت مدنی دولت، این نوشته در ابتدا، مفهوم مسئولیت و موقعیت تاریخی- تحولی آن را مطرح نموده و سپس، جایگاهی را که این تأسیس در حقوق مسئولیت مدنی دولت ـ در نظام های مطرح حقوقی و نیز ایران ـ دارد، مورد بررسی قرار داده است. همین چیدمان به صورتی مستتر در متن، در خصوص مصونیت دولت نیز تا اندازه زیادی، رعایت شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که اینک و در پرتو تحولات صورت گرفته، مسئولیت بر مصونیت برتری یافته است.

کلیدواژه‌ها