حق آزادی عقیده و وجدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی آکادمی حقوق و علوم سیاسی دوشنبه- تاجیکستان

چکیده

آزادی، از دیرباز به صورت مقوله­ای بحث­انگیز مطرح بوده است؛ لذا در دوره­ی معاصر و در میان تمامی ملل نیز از ارزش و جایگاه به خصوصی برخوردار می­باشد. ((آزادی)) یعنی این که انسان، قادر باشد بدون برخورد با مانع، کاری را که می­خواهد انتخاب کند و یا به انجام رساند.(( آزادی عقیده و وجدان))، در شمار آزادی­های فردی دانسته شده و از مهم­ترین مباحث حقوق فردی محسوب می­گردد.(( عقیده)) به معنی(( هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور و یقین دارد و یابه آن گرویده باشد)).(( آزادی عقیده)) به ‌معنای(( آزادی انسان در انتخاب عقیده و عدم­وجود اجبار و آزار بر پذیرش یا ترک عقیده­‌ای بوده  و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تأکید دارد)). مفهوم عقیده و اعتقاد، گسترده­تر از واژه­ی مذهب می­باشد و حق آزادی عقیده در کنار واژه مذهب، در اکثر اسناد بین­المللی حقوق بشری گنجانده شده است. به این ترتیب باید گفت که(( ممنوعیت تبعیض بر­اساس عقیده)) و(( آزادی در انتخاب دین و آزادی در تعالیم دین)) و هم­چنین(( وجدان و آزادی وجدان)) نیز پیوسته مورد توجه اسناد بین­المللی و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده است.(( وجدان)) به معنای(( درک و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش)) و (( آزادی وجدان)) به معنای(( آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب)) است.(( آزادی عقیده در تفکر غرب و اسلام)) نیز مورد عنایت بوده است. در تفکر غرب، شخصی بودن عقیده، نسبیّت­گرایی اعتقادی، رجحان انسان از عقیده و انفکاک حقوق از اعتقادت در مرکز توجه است؛ ولی در تفکر اسلام، اعتقاد و ایمان، از امور قلبی بوده، استدلال خود را بر نفی اجبار و اکراه در پذیرش دین بنا نموده و طرفدار منطق، برهان و عقلانیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه، واهمه ­ای ندارد. آن­گونه که در آیات متعددی در قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت می­کند و یا خدا از پیامبر خود می­خواهد که برای اثبات حق یا ابطال باطل، حجت و دلیل بیاورد.(( آزادی­های مرتبط با آزادی عقیده و وجدان)) نیز، بدین شرح­اند:(( آزادی بیان، آزادی عمل به عقیده، آزادی در تغییر عقیده، آزادی فکر و اندیشه)).

کلیدواژه‌ها