حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

یکی از مسائل مهم مطرح شده در قانون اساسی، مسائل مربوط به حقوق زنان است. از آنجایی که جایگاه و حقوق زنان در قانون از مباحث پر­چالش بوده و دستخوش برداشت‌های گوناگون قرار گرفته است، ضرورت پژوهش در منابع قانون اساسی به منظور شناخت هندسه نظام­مند آن بر پایه­ی مبانی دینی و بررسی خاستگاه وحیاتی مسأله، امری انکار­ناشدنی است.
در این مقاله حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر­گاه قرآن واکاوی گردیده و مبانی و عمده­ترین حقوق اساسی زنان اصطیاد و استخراج شده است تا از این رهگذر، ضمن تبیین چارچوب قوانین، ابتناء آن بر آخرین کتاب آسمانی تبیین شود و الگوی مناسبی در زمینه­ی چگونگی تعامل دینی با مسأله مهم حقوق زنان ارائه گردد.
 

کلیدواژه‌ها