حق آزادی تردد داخلی در حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی: تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل

چکیده

یکی از حقوق بنیادین بشر که در اسناد بین‌المللی متعددی به رسمیت شناخته شده است، حق آزادی تردد است. حق آزادی تردد را به 4 حق مجزا اما مرتبط با یکدیگر تقسیم کرده‌اند. این 4 حق عبارتند از: (الف) حق آزادی تردد داخلی؛ (ب) حق آزادی اقامت در داخل کشور؛ (ج) حق ترک کشور؛ و (د) حق بازگشت به کشور خویش. دو حق اول، جزء آزادی تردد داخلی طبقه‌بندی می‌شوند و حق‌های سوم و چهارم، آزادی تردد بین‌المللی محسوب می‌گردند. از آزادی تردد بین‌المللی بسیار سخن گفته شده است و تحقیقات بسیاری در مورد آن انجام شده است اما آزادی تردد داخلی، چندان مورد بررسی قرار نگرفته و نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد آن احساس می‌شود. این مقاله به بررسی و تحلیل مفهوم حق آزادی تردد داخلی می‌‌پردازد و در پی آن است که عناصر سازنده این حق را شناسایی و بررسی نماید. در این مقاله پس از بررسی منابع حق آزادی تردد داخلی در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی، گستره و شرایط برخورداری از این حق و نیز موانع آن در جهان معاصر، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله تلاش شده است که رویه قضایی مربوط به آزادی تردد داخلی،‌ مورد تحلیل قرار گیرد و به طور خاص، مشخص شود که دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، حق آزادی تردد داخلی را چگونه تفسیر و اعمال کرده‌اند. بخش اول این مقاله به بررسی منابع حق آزادی تردد داخلی در اسناد بین‌المللی و منابع فقه اسلامی می‌پردازد. بخش دوم به محدوده آزادی تردد داخلی در حقوق بین‌الملل و اسلام پرداخته است. در بخش سوم، شرایط برخورداری از آزادی تردد داخلی که عبارتند از حضور قانونی در قلمروی سرزمینی دولت و پناهجویی خواهیم پرداخت و بخش چهارم نیز به بررسی محدودیت‌های مستقیم و غیر مستقیم حق آزادی تردد اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها