نظریه اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق عمومی

چکیده

در این مقاله تلاش می کنیم تا از امکان توجیه اخلاقی حقوق اساسی و چگونگی آن سخن بگوییم. اخلاق در معنای قواعد برخواسته از عقل و وجدان است که دارای خصیصه اطلاق و جهان­شمولی است و به لحاظ نظری می تواند توجیه مناسبی برای طرح و توسعه حقوق اساسی مدرن به شمار رود. بر اساس این توجیه حقوق اساسی به عنوان حقوق مادر و مبنایی، بر اصول کلی­تری تکیه خواهد کرد و توجیه قواعد اساسی صرفا بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی استوار نخواهد شد. طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی می تواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و هم­گرایی بیشتر ملت­ها در این شاخه، قابلیت طرح نظریه های حقوق اساسی را برای فرهنگ های مختلف بالابرده و معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد.

کلیدواژه‌ها