نسبت جامعه مدنی و دین و انعکاس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

اگر‌چه از ورود اصطلاح جامعه مدنی به حوزه مباحث سیاسی مدت زمانی طولانی می‌گذرد، با وجود این بنا به دلایلی در پایان قرن بیستم، بحث از جامعه مدنی از رواج و رونق بیشتری برخوردار شد. از طرف دیگر به علت اینکه جامعه ما جامعه ای اسلامی است و در قانون اساسی نیز بیان شده که کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس شرع مقدس اسلام باشد لذا بررسی ارتباط این دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این مقاله ضمن تعریف جامعه مدنی و جامعه دینی و نسبت بین آن دو به تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جامعه مدنی خواهیم پرداخت. فرض اولیه بر سازگاری بین این دو است، البته در صورتی که اصولی که روابط مردم و دولت را بررسی کرده جدی گرفته شده و زمینه‌ی اجرای هر‌چه بهتر این اصول فراهم شود.

کلیدواژه‌ها