برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق عمومی

چکیده

مفهوم نمایندگی از مهمترین مفاهیم در نظریه مشروطیت است که نقطه آغاز بسیاری از مفاهیم دیگر نیز می باشد. انقلاب مشروطیت توانست برای نخستین بار ایرانیان را با این مفهوم مهم آشنا کند. در آغاز و در مباحث روشنفکران این مفهوم هنوز مبهم بود. اما با پیروزی انقلاب و تاسیس مجلس اول مباحث مهمی بر سر این مفهوم شکل گرفت و تا حدود زیادی مرزهای این مفهوم و معنای آن روشن شد.
این مقاله پس از نگاهی به مباحث روشنفکران، شکل­گیری این مفهوم در خلال مباحث فقیهان و مجلس اول را بررسی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها