ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

 اساسی سازی را برجسته ترین رهاورد جنبش قانون اساسی می دانند و آن را ارتقاء اعتبار قوانین و مقررات مادون قانون اساسی و هنجارها و قواعد حقوقی به سطح اصول هنجار بَرین(قانون اساسی) تعریف کرده اند. این پدیده تحول آفرین، در بسترهای عینی (مربوط به وجود واقعیت های اجتماعی) و ذهنی (مرتبط با طرح اندیشه ها و آرای گونه گون) ظهور یافته و تأثیرات مهمی شامل تکامل قانون اساسی و تکوین دادگستری (عدالت اساسی) داشته است. علاوه بر این، مبانیِ اساسی سازی را می توان، دفاع از حق ها وآزادی‌های بنیادینِ شهروندی و جلوگیری از خودکامگیِ قدرت دانست. بر همین راستا، اهمیت این فرایند، در رابطه با اصول راهبردی حقوق کیفری که در واقع، مبانی و بنیان های حقوق کیفری هستند، بسیار فزاینده خواهد بود و هر یک از مبانی اساسی سازی نیز پیوندی تنگاتنگ با اصول راهبردی حقوق کیفری خواهند داشت. در این زمینه، باید همواره منزلت والای حق ها و آزادی های بنیادینِ شهروندی که رسالت اصول راهبردی حقوق کیفری، تضمین آن هاست را پاس داشت و به دو اصل اساسیِ حاکمیت قانون و صیانت از برتری هنجار بَرین (قانون اساسی)، مقید بود.

کلیدواژه‌ها