نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

علی رغم وجود اختلاف نظر در پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع و موجد قواعد حقوقی، اشراف بر دستاوردهای این گنجینه ارزشمند و تاکید بر کاربست‏های رویه قضایی در نظام حقوقی کشورها، مبیّن واقعیتی انکار‏ناپذیر مبنی بر قابلیت و توانایی رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی، تکمیل قوانین و الهام بخشی به قانون‏گذار در تصویب قوانین می‏باشد. در این میان، دیوان عدالت اداری نیز، به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری و نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع مقدس اسلام و به عبارت دقیق‏تـر، به عنوان دیوان عـالی اداری کشـور، موجد منبعی ارزشمند با عنوان رویه قضایی دیوان عدالت اداری است که به رغم چالشهای فرا رو، ملاحظه و مداقّه در رویه عملی این مرجع قضایی ( اعم از رویه شعب و هیات عمومی دیوان)، مبین ظرفیت بالای این منبع در رفع نارسایی‏های قانون و ارائه تفاسیری پویا از قوانین اداری، طرح و شناسایی قواعدو گاه الهام‏بخشی به قانون‏گذار در تدوین و تصویب قوانین واضح، کامل و مترقی در حوزه حقوق عمومی است.

کلیدواژه‌ها