تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

در جهان معاصر، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب، از بایسته‌های پاسداشتِ منزلت انسانی به شمار می­رود. نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشته­ی تحریر درآمده و در این راستا، ابعاد اساسی آزادی مذهب، نظیر حقِّ بر انتخاب و تغییر مذهب، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیتِ تحمیل عقیده و اِعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است. رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفه‌های پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوتِ اسلام و غرب جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها