بررسی اخلاق بمثابه محدودیت حق بر آزادی بیان از منظر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید

چکیده

    آزادی بیان آن­گونه که اپوزسیون­های داخلی از آن سخن می­رانند، بی افسار رها نگردیده و محدودیت­هایی در نظام بین­المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن وارد آورده­است. اخلاق از جمله آن محدودیت­ها به شمار می­آید که دارای ابهام مفهومی و مصداقی است. از آنجایی که از زمان به زمانی دیگر و از مکان به مکانی دیگر دستخوش تغییر می­باشد، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی­تواند یک معیار خاص را در رابطه با اخلاق اعمال نماید. این مهم، دیوان اروپایی حقوق بشر را برآن داشته تا اصل صلاحدید دولت­ها در تعیین و تبیین اخلاق عمومی را بکار بندند. آنچه در تبیین موارد نقض اخلاق عمومی در نظام بشر اروپایی حائز اهمیت است، توجه قضات دادگاه به داوری اخلاقی اکثریت و بیش از اندازه به تکثر­گرایی است.

کلیدواژه‌ها