چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و آگاهی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسأله نقض حریم خصوصی افراد، موضوع تازه‌ای نیست. بارها شاهد پخش فیلم، عکس یا مکالمات خصوصی ایشان بوده یا در این مورد شنیده­ایم. ولی آنچه در چند سال اخیر جلب توجه کرده و جنجال بر انگیز بوده است، پخش شدن اخباری از زندگی خصوصی افرادی است که بعضاً رئیس یک کشور بوده و به خاطر این موضوع تا مرز برکناری از سمت خویش پیش رفته‌اند. از سویی اقتضای رسانه و دنیای امروز در کسب آگاهی برای اداره جامعه و کنترل امور، ایده‌ای را به عنوان حق بر آگاهی از سوی مردم مطرح می­نماید و از سوی دیگر علی رغم زشت دانستن برخی امور، تهدید نقض حق بر خلوت و حریم خصوصی افراد مطرح می‌شود. هم­نشینی حریم خصوصی و آگاهی مردم در خصوص مقامات عمومی، اید" محدودیت قانونی و رویه قضایی مبتنی بر ایده تعادل" را به عنوان کم ایراد ترین نظر، از سوی نویسنده ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها