نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

واکاوی مدل‌های حکومتی تجربه شده در فضای سیاسی جامعه‌ای که به هر علت از آن مدل‌ها عبورکرده است، صِرفاً به معنی عرضه پدیده‌ای تاریخی نیست بلکه به معنای ارزیابی دوباره آن به عنوان الگوهای تجربه شده­است که نیارمند بررسی آن­ها در قالب مطالعه مبنایی و فلسفی است .
در کشور ما مدل‌های حکومتی گوناگونی حیات یافته ولی تنها برخی از آنها شکل‌گیری حقوق اساسی را در معنای علمی آن رقم زده است. نظریه حکومت مشروطه از آن دست مدل‌ها می‌باشد. مطالعۀ پیش رو کوششی است مفهوم‌شناسانه از موضوع که ضمن اشاره به خاستگاه­های اجتماعی و سیاسی مربوط، ساختار فکری حاکم بر آن را از دو منظر حقوقی و فقهی مورد باز خوانی قرار می­دهد.
ارزیابی تفصیلی علل و عومل تأثیر­گذار در پیدایش نظریه مشروطه و به طور کلی جایگاه سیاسی تاریخی آن از حوصله این پژوهش خارج است. بلکه منظور بررسی مدل‌شناسانه آن در ایران و معرفی جایگاه آن در میان نظریه­های حقوق اساسی است.

کلیدواژه‌ها