مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 یکی از مسائل ضروری هر جامعه­ای، داشتن حکومت ونظام سیاسی است که در فقه سیاسی اسلام نیز جایگاه ویژه ای را دارا می باشد. در جوامع امروزی قانون اساسی هر کشوری نظام حقوقی آن کشور را پی ریزی می کند. مسئله مهم در این زمینه بخصوص در جوامع دینی محتوای قانون اساسی ودیدگاه قانون اساسی نسبت به جایگاه و نقش دین در آن جامعه می باشد. کشور افغانستان بعد از سال ها جنگ در سال 82 قانون اساسی خود را به تصویب رساند. با توجه به اینکه قانون اساسی جدید افغانستان نوع حکومت را جمهوری اسلامی معرفی می کند و دارای تشابهات قومی، فرهنگی و زبانی با ایران می­باشد، مطالعه جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان برای کشور خودمان نیز خالی از فایده نخواهد بود. سوال اصلی این مقاله اینست که جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان چیست وجمهوری اسلامی افغانستان برای تطابق قانون اساسی با اسلام چه راهکارهایی را پیش­بینی کرده است. طبیعی است برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مفاهیمی چون فقه، دین وشریعت آشنا شده وسپس به تجارب کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی اشاره خواهیم کرد وسپس با توجه به یافته های این بخش سعی خواهیم کرد به سوال اصلی پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها