سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

قانون­گذار در سه ماده‌ی 583، 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده­است. اخفاء شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن­ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می­رسد در هر کدام از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم­انگاری عمل پرداخته شده­است و طبیعتاٌ قانون­گذار در مقام تکرار جرم­انگاری عمل مشابه در مواد مختلف نبوده­است و تفسیری که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نکند به صواب نزدیک­تر است. هرچند رعایت اصول قانون­گذاری ایجاب می­کند که قانون‌گذار قانون را به نحو جامع و مانع تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خاص در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در مواردی دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک می کند. این مقاله در مقام بررسی جنبه های مختلف عمل سلب آزادی در سه ماده ی مزبور است.

کلیدواژه‌ها