جلوه‌های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

ادبیات، نماینده زندگی و یک حقیقت اجتماعی است که گذشته از عواطف و تخیلات شعرا بازتابی از علوم رایج زمانه مانند جامعه شناسی، روان شناسی، طب، نجوم و از جمله حقوق بشر و مصالح فردی و اجتماعی افراد است.
در اشعار شاعر برجسته عصر مشروطه - نسیم شمال- بسیاری از مفاهیم و مصداق­های حقوق بشری به طرز بارزی نمود یافته که در این پژوهش برخی از آن مصداق­ها در دیوان این شاعر برجسته، بررسی می­شود.
با توجه به زمانه­ زندگانی شاعر و برخی نابسامانی­های ناشی از ناکارآمدی سلطنت قاجاریه و ناتوانی نسبی دولت مدرن روی کارآمده-با وجود برخی پیشرفت­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- نگاه شاعر به مجموع تحولات یاد شده از منظر موازین و مصادیق حقوق بشری، مثبت نیست.

کلیدواژه‌ها