کلیدواژه‌ها = دموکراسی
حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی


بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 87-116

حسن خسروی


مشارکت سیاسی : حق یا تکلیف

دوره 5، شماره 10، اسفند 1387، صفحه 133-152

علیرضا صابریان


از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 173-202

سید محمد هاشمی