اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم بیگ‌زاده

حقوق بین الملل استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز (دکتری)
2. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
3. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
4. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
5. حقوق دریاها (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز (دکتری)
2. حقوق بین الملل دریا (دکتری)
3. حقوق بین الملل کیفری (دکتری)
4. حقوق سازمان های بین المللی تجارت انرژی (نفت، گاز، اتم) (دکتری)
5. سازمانهای بین الدولی (دکتری)
6. سازمانهای غیر دولتی (دکتری)
7. حقوق بین الملل عمومی 1 (کارشناسی)
8. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
9. حقوق بین الملل عمومی عمومی (3) روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (کارشناسی)
10. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
11. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
12. حقوق بین الملل عمومی (کارشناسی ارشد)
13. حقوق دریاها (کارشناسی ارشد)
14. روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی (کارشناسی ارشد)
15. سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط با حقوق مالکیت فکری (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. ا. بیگ زاده, س. عبداللهی, "موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیرعضو" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1397.
2. ا. بیگ زاده, م. مخبر, "امکانسنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید و تجرب موفق هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1396.
3. ا. تاور, ا. بیگ زاده, "سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت" , مجله حقوقی بین المللی, صفحات:7-28, 1396.
4. ا. بیگ زاده, "از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 2, صفحات:11-36, 1395.
5. ا. بیگ زاده, م. میرزاده, "مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایا جنگی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:43-73, 1394.
6. ا. بیگ زاده, س. میرفلاح نصیری, "تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:1-30, 1393.
7. ا. بیگ زاده, ز. نصیری محلاتی, "نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی کیفری" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:681-716, 1392.
8. ا. بیگ زاده, م. شریفی, "حکومت قانون بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:259-305, 1392.
9. ا. بیگ زاده, "بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد" , سالنامه حقوق بین المللی, نسخه 1, صفحات:75-95, 1391.
10. ا. بیگ زاده, ع. باقرپور اردکانی, "بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:293-321, 1390.
11. ا. بیگ زاده, ف. سرفراز, "نظام حقوقی مناسب برای مهاجران ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:377-430, 1390.
12. ا. بیگ زاده, ع. کمالی, "روی کرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-283, 1390.
13. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:211-243, 1390.
14. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی و پناهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:191-219, 1390.
15. ا. بیگ زاده, م. بابائی, "رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره بهره برداری یک جانبه یا همکاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:169-209, 1390.
16. ا. بیگ زاده, "جنایات بر ضد فرهنگ حمایت بین المللی از آثار تاریخی" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:37-63, 1387.
17. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:439-442, 1374.
18. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه ی نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:371-524, 1372.
19. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه 90(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:449-620, 1371.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. ا. بیگ زاده, "ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل" حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل, 1390.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "مصونیت دولتها و سازمانهای بینالمللی در پرتو تحولات حقوق بین الملل", انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1393, شابک:9786006244532.
2. "جنایت تجاوز: از کنفرانس رم تا کنفرانس کامپالا در کتاب حقوق کیفری بین المللی فرآیندف نظریه ها و چشم ا", میزان, تهران, 1390, شابک:978-964-5113269.
3. "سهم عرف در حقوق بین الملل کیفری در مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی", انتشارات مجد, تهران, 1390, شابک:978-600-1930478.
4. "مجوعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل", انجمن ایراتی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1389, شابک:9789640444184.


کتابهای ترجمه

1. "سالنامه حقوق بین المللی تطبیقی ", روز نامه رسمی کشور, تهران, 1392, شابک:9878837222.

جواد تقی‌زاده

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~taghizadeh
j.taghizadehumz.ac.ir
۰۱۱۳۵۳۰۲۱۷۵


 تحصیلات

 • دکترای تخصصی حقوق عمومی ، دانشگاه پاریس ۱ پانتئون - سوربن ، فرانسه (۱۳۸۰ - ۱۳۸۳)
  عنوان رساله: درآمدی بر حقوق انتخابات سیاسی ایران با تطبیق بر حقوق فرانسه
 • فوق لیسانس حقوق خصوصی ، دانشگاه مفید ، ایران (۱۳۷۶ - ۱۳۷۸)
  عنوان پایان‌نامه: وضع حقوقی شرکت های خارجی در ایران

علایق پژوهشی

 • حقوق اساسی
 • عدالت اساسی
 • حقوق انتخاباتی
 • حقوق پارلمانی

مقاله چاپ‌شده

 

۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (۱۳۹۷) نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری حقوق اداری: سال ششم شماره هفدهم; ۱۳۱-۱۵۴
۲
الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۷) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا حقوق تطبیقی: اول; ۱۱۳-۱۳۰
۳
مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (۱۳۹۶) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: ۱; ۲۳-۴۴
۴
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (۱۳۹۶) امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان فقه و حقوق اسلامی: سال هشتم شماره پانزدهم; ۱-۲۰
۵
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۶) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران مجله تحقیقات حقوقی: دوره ۲۰، شماره ۱; ۶۷-۸۹
۶
معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه راهبرد: سال بیست و ششم - شماره هشتاد و دوم; ۲۹-۴۷
۷
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۵) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان ۹۵، شماره ۱۶; ۲۳-۴۰
۸
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۵) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره ۱۰; ۶۰ - ۸۰
۹
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (۱۳۹۵) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تاکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; ۱-۲۷
۱۰
جواد تقی زاده، حسن بانشی (۱۳۹۴) حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: دوره چهارم - شماره دوازدهم; ۱-۲۲
۱۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (۱۳۹۴) مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی فصلنامه راهبرد: سال بیست و چهارم - شماره هفتاد و ششم; ۱۲۵-۱۴۴
۱۲
جواد تقی زاده، فاطمه سمیعیان (۱۳۹۴) تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران پژوهشهای حقوقی: سال چهاردهم - شماره بیست و هفتم; ۴۳-۶۲
۱۳
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۴) تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: ۱; ۱-۲۶

 

 

محمد راسخ

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

m-rasekhsbu.ac.ir
02129903165


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, انگلستان, انگلستان.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. متون پیشرفته حقوقی (دکتری)
2. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
3. فلسفه حقوق (کارشناسی)
4. مقدمه علم حقوق (کارشناسی)
5. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
6. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
2. حقوق بشر (دکتری)
3. متون پیشرفته حقوقی (دکتری)
4. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
5. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
6. فلسفه حقوق (کارشناسی)
7. مقدمه علم حقوق (کارشناسی)
8. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
9. حقوق مالی (کارشناسی ارشد)
10. دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی (کارشناسی ارشد)
11. سمینار (کارشناسی ارشد)
12. فلسفه حقوق (کارشناسی ارشد)
13. مبانی انسان شناختی حقوق بشر وتنوع فرهنگی (کارشناسی ارشد)
14. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
15. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)
16. نظام های انتخاباتی (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Rasekh, "Religion and Violence A Matter of Approach" , Vol.1, pp.1-11, 2016.
2. M. Rasekh, "Sharia and Law in The Age of Constitutionalism" , Journal of Global Justice and Public Policy, Vol.2, pp.259-276, 2016.
3. M. Rasekh, "Right to Health and proportion of Right to health information in the patient s right charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
4. M. Rasekh, "Biotechnology - related intellectual property law of iran" , AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY, Vol.1, 2009.
5. م. راسخ, س. غفاری, ع. میلانی فر, ف. یغمایی, ف. عامری, ش. برومند, "زوجین «در حکم نابارور» و نظام حقوقی ایران (مطالعه ای نظری و تطبیقی)" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:341-352, 1397.
6. م. راسخ, ف. دومانلو, س. انصاری پور, "ارزیابی اخلاقی کاهش جنین" , مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:316-328, 1397.
7. ح. منوری, م. راسخ, "ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, نسخه 11, صفحات:95-112, 1397.
8. ف. بخشی زاده زنجانی, م. راسخ, "شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 82, صفحات:85-116, 1397.
9. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, س. محمدی, "نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:63-85, 1397.
10. ن. مشایخ , م. راسخ, "اداره اراضی سلب مالکیت شده" , فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی, نسخه 11, صفحات:503-530, 1396.
11. ح. منوری, م. راسخ, "سبک های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش سرمایه گذاری, نسخه 22, صفحات:147-163, 1396.
12. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات" , مجله تحقیقات حقوقی, نسخه 79, صفحات:75-98, 1396.
13. م. راسخ, ح. پورسید آقایی, "نگاه انتقادی به شکل گرایی در حقوق" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 74, صفحات:69-84, 1395.
14. م. راسخ, ف. دومانلو, "نانوفناوری و حریم خصوصی نگاه اخلاقی و حقوقی" , فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 11, صفحات:19-28, 1395.
15. م. راسخ, ف. عامری, ز. بهجتی اردکانی, "تحول مفهوم نسب در پرتو فناوری های نوین درمان ناباروری" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 9, صفحات:54-66, 1395.
16. م. راسخ, م. حسینی کرابی, "مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق" , دانشنامه حقوق اقتصادی, نسخه 22, صفحات:23-39, 1395.
17. م. راسخ, ف. بخشی زاده زنجانی, "مفهوم قانون در عصر مشروطه نویسندگان متقدم" , مجله تحقیقات حقوقی, نسخه 68, صفحات:2-23, 1393.
18. م. راسخ, م. میر محمد صادقی, "اصل تدبیر در حکمرانی و حقوق عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:30-41, 1393.
19. م. راسخ, ا. خداپرست, "حق بر باروری" , مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 2, صفحات:37-44, 1393.
20. م. راسخ, ع. محمدی, "وحدت در نظام حقوقی افغانستان" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:77-102, 1392.
21. م. راسخ, ف. عامری, "رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 15, صفحات:167-193, 1392.
22. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:61-99, 1392.
23. م. راسخ, "تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
24. م. راسخ, "صلاحیت قوه قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ایالات متحده آمریکا)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
25. م. راسخ, ا. خداپرست, "تاثیر دو رویکرد الهیاتی و متن گرا بر اخلاق زیستی" , اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 7, صفحات:1-9, 1391.
26. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "حق و مصلحت در ترازوی عدالت" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, صفحات:385-426, 1391.
27. م. راسخ, م. خورشیدی, ف. عامری, "باروری پس از مرگ بررسی اخلاقی و حقوقی" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 5, صفحات:1-15, 1391.
28. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "مفهوم مصلحت عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:93-119, 1390.
29. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب نگرشی به رویکرد بی طرفی" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), صفحات:109-131, 1390.
30. م. راسخ, "نظریه حق" , فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری, نسخه 1, صفحات:299-316, 1388.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. F. Ameri, M. Rasekh, "Ethical Evaluation of Informing Relatives of Premature Menopause (PM) Patients" , In ESHRE 2018, 2018.
2. S. Boroumand, M. Rasekh, "Mother's Hardship in Therapeutic Abortion: Subjective or Objective?" , In ISERB, 2018.
3. F. Domanloo, M. Rasekh, "A Moral Appraisal of Single Parenthood by Choice" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
4. S. Boroomand, M. Rasekh, "A Study of Judicial Precedent on Determination of Moral Competence as Stipulated in the Embryo Donation Law of Iran" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
5. S. Boroomand, M. Rasekh, "وجوه اخلاقی و حقوقی مالکیت بر نمونه های انسانی در بانک های زیستی" , 2017.
6. F. Ameri, M. Akhondi, M. Rasekh, "Sterilisation and Quality of Life of Endometriosis Patients" , In International Congress on Endometriosis and Minuimally Invasive Gynecology, 2016.
7. F. Ameri, M. Rasekh, "An Ethical Evaluation of Beauty Enhancement with Regenerative Medicine" , In 3rd iranian congress on progress in tissue engineering and regenerative medicine, 2016.
8. M. Rasekh, A. Milanifar, F. Ameri, "Infertility Treatment Right Hardship" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
9. M. Rasekh, F. Ameri, F. Damanlu, "Adoption or Infertility Treatment" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
10. M. Rasekh, M. Akhondi, "The Legal Duty of Infertility Treatment Centres to Keep the Treatment Information Confidential" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
11. M. Rasekh, M. Akhondi, Z. Behjati ardakani, S. Boroomand, "Legal Possibility of Infertility Treatment Provision to Fertile Couples under the Iranian Embryo Donation Law" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
12. M. Rasekh, S. Boroomand, "Right to Reproduction Limited or Absolute" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
13. M. Rasekh, S. Sharifi, "The Problem of inherritance of Embryo Donation Children" , 2013.
14. M. Rasekh, A. Khodaparast, "Moral foundations of the religious approche to using modern ART methods" , In Abstract book of the 28th ESHRE annual meeting, 2012.
15. م. راسخ, "چیستی جرم و مجازات و تاثیر آن بر رابطه فقه و قانون ناگزیری حسن و قبح عقلی" تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق, 1397.
16. م. راسخ, ش. برومند, "انصراف از شرکت در پژوهشهای بانک زیستی: چالشها و راه کارها" اولیت همایش ملی تخصصی همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها, 1397.
17. م. راسخ, ف. دومانلو, "جراحی جنین: چه کسی باید تصمیم بگیرد؟" سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران, 1397.
18. د. فاطمه, م. راسخ, "تحلیل نظری حق بر ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک" اخلاق در علوم و فناوری, 1396.
19. م. راسخ, ف. دومانلو, "A moral appraisal of multipie gestations in ART Treatment" دهمین کنگره بینامللی زنان و مامایی ایران, 1392.
20. م. آیتی, م. راسخ, "نسب فرزند متولد از رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
21. م. راسخ, س. شریفی, ف. عامری, "بررسی حقوقی مسئولیت صاحب رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
22. م. راسخ, "پژوهش بر سلول بنیادی حقوق و اخلاق" هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 1388.
23. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات" نخستین همایش ملی حق حیات با تاکید بر حق حیات کودک, 1388.
24. م. راسخ, ا. خداپرست, "اخلاق زیستی و دین" دهمین کنگره آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیا - اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق, 1388.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش) (1)", نشر نی, تهران, 1398, شابک:978-964-185-627-6.
2. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", نگاه معاصر, تهران, 1396, شابک:978-600-5747-98-0.
3. "تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-312-952-1.
4. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)(2)", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-286-5.
5. "فقه و حقوق کدام فقه؟", سمت, تهران, 1395, شابک:978-600-02-0368-9.
6. "مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق", انتشارات قوه قضاییه, تهران, 1395, شابک:978-600-8485-12-4.
7. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-221-6.
8. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراگ, تهران, 1395, شابک:978-964-2888-49-8.
9. "درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی", خانة اندیشمندان علوم انسانی, 1394, شابک:978-600-95581-1-7.
10. "وضع مقرره در قوه قضاییه", دراک, تهران, 1394, شابک:978-964-2888-59-7.
11. "حق و مصلحت- مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش 2", نشر نی, تهران, 1392, شابک:9789641852865.
12. "مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر ضیایی بیگدلی", شهر دانش, تهران, 1391, شابک:978-964-8200-96.
13. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراک, تهران, 1390, شابک:9789642888368.
14. "سلول بنیادی اخلاق و حقوق", پزوهشگاه ابن سینا, تهران, 1389, شابک:978-600-5406306.


کتابهای ترجمه

1. "قانون، آزادی و اخلاق", نی, تهران, 1397, شابک:978-964-185-610-8.
2. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", معاصر, تهران, 1393, شابک:978-600-5747-98.
3. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1390, شابک:9789641852216.
4. "فرهنگ نظریه حقوقی", نی, تهران, 1389, شابک:9789641851639.
5. "آزادی، اخلاق، قانون ( درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی)", طرح نو, تهران, 1388, شابک:9789644890314.
6. "مارتین لاگلین مبانی حقوق عمومی", نی, تهران, 1388, شابک:9789641850854.

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

حقوق محیط زیست دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

h_ramezanisbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. حقوق بین الملل محیط زیست (دکتری)
2. حقوق بین‌الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز (دکتری)
3. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
4. حقوق تجارت بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
5. حقوق حفاظت از پوشش گیاهی (کارشناسی ارشد)
6. سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست (کارشناسی ارشد)
7. کلیات حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. حقوق بین الملل کیفری (دکتری)
2. حقوق بین الملل محیط زیست (دکتری)
3. حقوق بین‌الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز (دکتری)
4. سازمانهای بین المللی غیر دولتی (دکتری)
5. سازمانهای غیر دولتی (دکتری)
6. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
7. حقوق تطبیقی (کارشناسی)
8. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
9. کارتحقیقی 1 (کارشناسی)
10. کلیات حقوق (کارشناسی)
11. مبانی علم حقوق (کارشناسی)
12. متون حقوقی 1*به زبان خارجی * (کارشناسی)
13. تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
14. حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (کارشناسی ارشد)
15. حقوق بین الملل اقتصادی (کارشناسی ارشد)
16. حقوق بین الملل عمومی (کارشناسی ارشد)
17. حقوق بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
18. حقوق تجارت بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
19. حقوق جزای بین الملل (کارشناسی ارشد)
20. حقوق حفاظت از پوشش گیاهی (کارشناسی ارشد)
21. حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
22. حقوق مخاصمات مسلحانه (کارشناسی ارشد)
23. روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی (کارشناسی ارشد)
24. سازمانهای بین المللی (کارشناسی ارشد)
25. سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست (کارشناسی ارشد)
26. کلیات حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
27. متون حقوق 3 (کارشناسی ارشد)
28. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
29. متون حقوقی 1 (زبان فرانسه) (کارشناسی ارشد)
30. متون حقوقی 2 (کارشناسی ارشد)
31. متون حقوقی 2 (زبان فرانسه) (کارشناسی ارشد)
32. متون حقوقی به زبان خارجی (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. S. Daryaee bajdadabadi, M. Ramazani ghavamabadi, S. Zamani, M. Kiqni, "International Legal Challenges on Biotechnological Products" , Journal of Politics and Law, Vol.9, pp.247-256, 2016.
2. S. Sajjadi, M. Ramazani ghavamabadi, "The Element of Access to Information in Arhus Convention and Act Regarding Dissemination and Free Access to Information" , Journal of Politics and Law, Vol.9, pp.103-124, 2016.
3. B. V., M. Ramazani ghavamabadi, "An Investigation of Right to Environment" , Journal of basic and applied scientific research (), Vol.6, pp.6065-6070, 2012.
4. M. Ramazani ghavamabadi, F. Rezaeipoor, "Further Steps Towards Sustainable Development" , SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2012.
5. M. Abdollahi, M. Ramazani ghavamabadi, M. Shafe, "A Critical Introduction to Iran Biosafety Law" , US-China Law Review, Vol.8, pp.401-412, 2011.
6. M. Ramazani ghavamabadi, M. Abdollahi, "Les nouvelles orientations du pouvoir judiciaire iranien a l egard des infractions environnementales" , ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, pp.423-431, 2010.
7. M. Ramazani ghavamabadi, "L ouverture modeste des instances juridictionnelles et quasi-juridictionnelles internationales au profit des O.N.G" , Revue Belge de Droit International, 2007.
8. M. Ramazani ghavamabadi, "La quatri me g n ration des droits de l homme" , Vol.2, pp.37-41, 2007.
9. M. Ramazani ghavamabadi, "R flexions sur l apport de troisieme de la g n ration des droits de l homme" , Vol.2, pp.34-36, 2007.
10. م. رمضانی قوام آبادی, م. علیزاده, "خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:121-146, 1398.
11. س. هنجنی, ص. نیاورانی, م. رمضانی قوام آبادی, ف. رستمی امانی, "مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی" , مجلس و راهبرد, نسخه 25, صفحات:239-264, 1397.
12. م. رمضانی قوام آبادی, "توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقهای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر" , پژوهش حقوق کیفری, صفحات:261-283, 1397.
13. م. رمضانی قوام آبادی, "حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی" , پژوهشنامه حقوق کیفری, نسخه 18, صفحات:155-182, 1397.
14. م. رمضانی قوام آبادی, ح. پیری, "مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل" , مجله حقوقی بین المللی, نسخه 35, صفحات:215-238, 1397.
15. م. رمضانی قوام آبادی, ه. حاجی ملا, "مداخله سازمانهای غیر دولتی به منزله دوست دادگاه در دادگاه بین المللی حقوق دریاها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:919-936, 1396.
16. م. رمضانی قوام آبادی, "تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:167-181, 1396.
17. م. رمضانی قوام آبادی, "حضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:137-165, 1396.
18. م. رمضانی قوام آبادی, م. بهمئی, "تحقق عدالت کیفری بینالمللی در آفریقا موانع و راهکارها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:1-26, 1396.
19. م. رمضانی قوام آبادی, م. محمدی, س. حسینی, "تاملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت با تکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, نسخه 2, صفحات:147-175, 1396.
20. س. رحمانیان, م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت های چندملیتی فرعی به شرکت اصلی در دعاوی خصوصی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:110-130, 1395.
21. م. رمضانی قوام آبادی, ج. جوادمنش, "مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 46, صفحات:977-1001, 1395.
22. م. رمضانی قوام آبادی, "از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین المللی" , دولت پژوهی, نسخه 2, صفحات:1-40, 1395.
23. م. رمضانی قوام آبادی, "مسئولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال" , مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی, نسخه 2, صفحات:5-38, 1395.
24. م. رمضانی قوام آبادی, ب. شاملو, س. سجادی, "مطالعه تطبیقی دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون آرهوس" , پژوهش های روابط بین الملل, نسخه 1, صفحات:307-344, 1395.
25. م. رمضانی قوام آبادی, ح. شفیق فرد, "توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم چشم انداز نسلهای آینده" , سیاست جهانی, نسخه 5, صفحات:243-274, 1395.
26. و. نیکخواه, م. ویژه, م. رمضانی قوام آبادی, "تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 14, صفحات:147-158, 1395.
27. ر. فرخی, م. رمضانی قوام آبادی, س. زمانی, "نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 17, صفحات:57-83, 1394.
28. م. رمضانی قوام آبادی, "مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه از تاسیس تا فعالیت" , مجله مطالعات حقوق تطبیقی, نسخه 6, صفحات:1-27, 1394.
29. م. رمضانی قوام آبادی, ر. فرخی, "الگوی اروپایی حفاظت از آب بررسی حقوقی ابعاد دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا" , راهبرد اجتماعی فرهنگی, نسخه 4, صفحات:111-134, 1394.
30. م. رمضانی قوام آبادی, "اقتصاد سبز گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست" , دانشنامه حقوق اقتصادی, صفحات:114-141, 1393.
31. م. رمضانی قوام آبادی, "اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست محیطی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:55-82, 1393.
32. م. رمضانی قوام آبادی, "تاسیس دیوان کیفری آفریقایی افسانه یا واقعیت" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:93-118, 1393.
33. م. رمضانی قوام آبادی, ح. سیمایی صراف, "از مالکیت تا حاکمیت مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی" , دانش حقوق مدنی, نسخه 5, صفحات:1-12, 1393.
34. م. رمضانی قوام آبادی, "نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری" , فصلنامه حقوق, نسخه 43, صفحات:75-93, 1392.
35. م. رمضانی قوام آبادی, س. سنایی پور, "بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, صفحات:109-140, 1392.
36. م. رمضانی قوام آبادی, "از ریو تا ریو در تکاپوی توسعه پایدار" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:409-459, 1392.
37. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 15, صفحات:141-164, 1392.
38. م. رمضانی قوام آبادی, "تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی" , پژوهشنامه حقوق کیفری, نسخه 8, صفحات:89-117, 1392.
39. م. رمضانی قوام آبادی, "حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" , دیدگاه های حقوق قضایی, نسخه 18, صفحات:93-140, 1392.
40. م. رمضانی قوام آبادی, ر. فرخی, خ. جوادی شریف, "مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت" , مجله حقوقی بین المللی, نسخه 30, صفحات:65-100, 1392.
41. م. رمضانی قوام آبادی, م. سبحانی, "برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی" , سیاست جهانی, نسخه 2, صفحات:117-151, 1392.
42. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران ضرورتها و تنگناها" , راهبرد, نسخه 21, صفحات:233-257, 1391.
43. م. رمضانی قوام آبادی, "اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی" , فصلنامه حقوق, صفحات:127-144, 1391.
44. م. رمضانی قوام آبادی, ج. شفیعی سردشت, "آسیب شناسی طرح ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:49-113, 1391.
45. م. رمضانی قوام آبادی, م. صالحی, "رویکرد زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آرژانتین و اروگوئه" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:351-364, 1391.
46. م. رمضانی قوام آبادی, "از ممنوعیت تا جرم انگاری خسارات وارده به محیط زیست در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:533-565, 1390.
47. م. رمضانی قوام آبادی, "اعتبار قاعده ی سابقه در دیوان بین المللی دادگستری" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, نسخه 3, صفحات:69-103, 1390.
48. م. رمضانی قوام آبادی, "پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 75, صفحات:199-225, 1390.
49. م. رمضانی قوام آبادی, "حمایت از معلولین در حقوق بین الملل" , رفاه اجتماعی_دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, صفحات:307-341, 1390.
50. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی اجمالی به تعامل تجارت و محیط زیست در پرتو موافقت نامه های تجاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:157-185, 1390.
51. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست" , پژوهش حقوق وسیاست, صفحات:87-114, 1389.
52. م. رمضانی قوام آبادی, "تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:435-477, 1389.
53. م. رمضانی قوام آبادی, "نقش سازمان جهانی تجارت در تحکیم رابطه تجارت و محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:267-279, 1389.
54. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی به مسائل زیست محیطی در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ" , نامه مفید(دانشگاه مفید), صفحات:79-101, 1389.
55. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی استثنائات زیست محیطی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت" , پژوهش حقوق وسیاست, صفحات:47-74, 1388.
56. م. رمضانی قوام آبادی, "تاملی بر جایگاه سازمان های غیر دولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی به عنوان ذینفع" , نامه مفید(دانشگاه مفید), 1387.
57. م. رمضانی قوام آبادی, "حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 1387.
58. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, 1386.
59. م. رمضانی قوام آبادی, "اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین الملل بشر دوستانه" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 70, صفحات:189-200, 1385.
60. م. رمضانی قوام آبادی, "آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است" , پژوهش حقوق وسیاست, نسخه 6, صفحات:157-168, 1383.
61. م. رمضانی قوام آبادی, "تاملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر. بین المللی" , تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, صفحات:131-157, 1383.
62. م. عبدالهی, م. رمضانی قوام آبادی, س. محسن پور, "بررسی استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو حقوق محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. M. Ramazani ghavamabadi, "L APPLICATION DU DROIT A LENVIRONNEMENT EN IRAN" , In PROCCEDING OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN GIGHTS AND THE ENVIRONMENT, 2009.
2. م. رمضانی قوام آبادی, "چالش های حقوقی - مدیریتی آب در ایران" همایش ملی بحران اب، جرایم و آسیب ها، از علت شناسی تا پیشگیری, 1396.
3. م. فرزانه, ع. باقری, م. رمضانی قوام آبادی, "رسی نقش قوانین در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی محدوده رفسنجان" همایش ملی حقوق آب, 1395.
4. م. رمضانی قوام آبادی, "موضع سازمان جهانی نسبت به تجارت" اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران, 1393.
5. م. رمضانی قوام آبادی, "نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی" چکیده مقاله های همایش ملی علمی، کاربردی پیشگیری از جرم - قوه قضائیه, 1388.
6. م. رمضانی قوام آبادی, "فرآیند شکل گیری حقوق بین الملل کیفری محیط زیست" ششمین سمینار سالیانه انجمن ریخته گران ایران, 1373.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "UN COUPD OEIL SUR LES RELATIONS ENTER LE CONSEIL DEL EUROPE ET LES ACTEURS NON ETATIQUES", روزنامه رسمی کشور, Tehran, 2009.
2. "Droit de l’Iran", ال ژی دی ژی, France, 2017, ISBN:978-2-275-05510-7.
3. "Le rôle des ONG dans le développement du droit international", Editions Universitaires Européennes, 2012, ISBN:9783841789587.
4. "اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسئولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی", انتشارات گنج دانش, تهران, 1397, شابک:978-622-6187-11-4.
5. "حقوق،جانمایه بقای اجتماع گفتارهای حقوقی در نکوداشت استادسید عزت الله عراقی", انتشارات سمت, 1395, شابک:9786000203689.
6. "رهیافت های نوین در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست", خرسندی, تهران, 1395, شابک:9786001145551.
7. "رهیافت های نوین پیشگیری از جرم جلد سوم", انتشارات روانشناسی و هنر, تهران, 1392, شابک:9786005772739.
8. "قوانین و مقررات حفاظت از کیفیت منابع آب ایران (مشتمل بر قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و ا", تهران, 1391, شابک:9786006374055.
9. "نقشه کمیته بین المللی صلیب سرخ در تدوین و اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی", خرسندی, تهران, 1389, شابک:9786001141072.
10. "حقوق کیفری محیط زیست:ملاحظات و راهکارها", تهران, 1388, شابک:9789648660371.


کتابهای ترجمه

1. "The right to adequate Housing", جنگل-جاودانه, Tehran, 2014, ISBN:9786003161542.
2. "روش کار قاضی بین المللی", موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش, تهران, 1392, شابک:9789648200836.
3. "آزادی های گروهی", مجد, تهران, 1391, شابک:9876001930348.
4. "روش کار قاضی بین المللی++++", شهر دانش, تهران, 1391, شابک:9789648200836.
5. "تجارت بین الملل و محیط زیست", شهردانش, تهران, 1389, شابک:9789648200607.

بیژن عباسی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

babbasiut.ac.ir
02161112356


 

تحصیلات

 

Ph.D ,1385,حقوق عمومی,دانشگاه نانت
M.Sc ,1378,حقوق عمومی,دانشگاه تهران
کارشناسی,1375,حقوق,دانشگاه شیراز

 

 

زمینه­های تخصصی

و حرفه­ای

 

 

 

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

 

 

 

 

 
   

 

 

فعالیت های علمی

 • مقالات

- نظامحقوقیحاکمبرکنترلاجتماعاتدرپرتوپلیسقانونمدار. عباسیبیژن, بیاتیعلی (1397)., فصلنامهدانشانتظامی, 20(3), 79-103.

-
نسبتسنجیصلاحیتهایشورایعالیمدیریتبحرانوسازمانمدیریتبحرانکشور. عباسیبیژن, صادقیمحمدحسین (1397)., فصنامهحقوقاداری, 5(15), 103-124.

-
بررسیسیاستگذاریوقوانینومقرراتسلامتدرآمریکا. عباسیبیژن (1397)., فصلنامهمطالعاتحقوقعمومی, 48(1), 105-120.

-
نگاهیبهآسیبهاینظامحقوقعمومیکشوروراهکارهایاصلاحوتوسعهآن. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1397)., دوفصلنامهعلمی - تخصصیعلامه, 17(52), 61-96.

-
ارزیابیتطبیقیاستمرارمبانیقانوناساسیدرنظامهایحقوقیایران،فرانسهوآمریکا. سالاریعثمان, عباسیبیژن (1396)., پژوهشنامهحقوقاسلامیدانشگاهامامصادق (ع), 18(2), 49-71.

-
قراردادهایاداریازمنظرفقهمذاهباسلامی. عباسیبیژن, حسینیالموسویسیدمجتبی (1396)., فقهمقارن, 5(10), 17-54.

-
بینالمللیشدنحقوقعمومیمعاصر؛جلوههاومصادیق. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1396)., مجلهتحقیقاتحقوقی, 20(4), 187-211.

-
فلسفهوجودیمجلسدومدردولتهاییکپارچهوفدرال. عباسیبیژن, همتیمرتضی (1396)., حقوقاساسی, 13(25), 95-118.

-
مبانیحقوقییارانههایحزبی. عباسیبیژن, عبادیبشیرمقصود (1396)., فصلنامهمطالعاتحقوقعمومی, 47(1), 27-50.

-
همسانیبرخیازواژههایگویشگیلکیگالشیوزبانپهلوی. عباسیبیژن (1395)., مجلهفرهنگیگیلهوا, سال 25(144), 34-35.

-
ضرورتدرقانوناساسی؛مفهوم،مرجعتشخیصونظارت. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1395)., فصلنامهدانشحقوقعمومیپژوهشکدهشوراینگهبان, 5(15), 79-98.

-
نقشنهادهایعمومیغیردولتیدرخصوصیسازیایرانوآثارآن. عباسیبیژن, اکبریمینا (1395)., فصلنامهبرنامهریزیوبودجه, 21(3), 23-48.

- Research for public participation to maintain rule of law and good governance. Tamizkarmostaghim Mohammad, Abbasi Bijan (2016)., Bharati Law Review, IV(4), 102-122.

- تاثیرهدفمندکردنیارانههابرتحققحقوقاجتماعی. عباسیبیژن, مقیمیمحمد (1394)., حقوقاساسی, سالیازدهم(23), 113-140.

-
ابعادحقوقیمیراثمشترکبشریتدرفضایماورایجو. عباسیبیژن, رستمیمرتضی (1394)., مجلهمطالعاتحقوقیدانشگاهشیراز, هفتم(2), 27-59.

-
شوراهایمحلیوکارکردوضعقواعدعامالشمول. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1394)., فصنامهحقوقاداری, دوم(7), 11-31.

-
بررسیتطبیقیمسئولیتمدنیاداره. عباسیبیژن (1393)., فصنامهحقوقاداری, سالدوم(5), 33-63.

-
مردمسالاریدینی،احزابونظامانتخاباتیمجلسشورایاسلامی. عباسیبیژن (1393)., حقوقاساسی, سالیازدهم(21), 67-99.

-
گزارشهایکمیتهمنعتبعیضعلیهزناندرخصوصمشارکتسیاسیزناندرکشورهایاسلامی. عباسیبیژن (1393)., فصلنامهمطالعاتتقریبیمذاهباسلامی (فروغوحدت), سالنهم(35), 47-61.

-
قواعدوشرایطاجرایاعمالادارییکجانبه. عباسیبیژن (1393)., فصنامهحقوقاداری, سالیکم(3), 35-69.

-
تفکیکقواواختیاراتدرایرانباستاندورهاشکانیانوساسانیان. عباسیبیژنمصطفیجعفری (1392)., حقوقاساسی, سالدهم(20), 115-146.

-
قواعدوشرایطشکلگیریاعمالادارییکجانبه. عباسیبیژن (1392)., فصلنامهحقوق (مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی), 42(2), 125-145.

-
اصلانطباقخدماتعمومیدرپرتوقوانینومقرراتورویهقضاییج. ا.. عباسیبیژن, کیافاطمه (1392)., فصنامهحقوقاداری, 1(1), 49-79.

-
بررسونقدرایشماره 4 مورخ 14/1/1391 هیاتعمومیدیوانعدالتاداریدرخصوصاختیارات  سازمانهایاداری. عباسیبیژن (1392)., فصلنامهرای, 1(1), 95-102.

-
حقوقاداری. عباسیبیژن (1391)., دانشنامهحقوقایران, 1(1), 20-40.

-
خطرتخریبآثارتاریخیروستاهایگیلان. عباسیبیژن (1391)., مجلهفرهنگیگیلهوا, 21(123), 41-42.

- The position of religion in the course of Human rights ideas from the perspective of iranian intellectuals.  Mehdi Mokhtari, Abbasi Bijan,  Rahim Alesheikh (2012)., Australian Journal of Basic and Applied  Sciences, 6(7), 218-225.

- بررسیتطبیقیشرایطانتخابکنندگانوانتخابشوندگاندرمجالسایرانومالزی. عباسیبیژن, جعفریمصطفی (1390)., مجلهمطالعاتحقوقتطبیقی, 2(2), 115-132.

-
قلعهیتاریخیفیروزکوهودشتکلمازی. عباسیبیژن (1390)., مجلهفرهنگیگیلهوا, 20(118), 10-12.

-
نقدیبرساختاروصلاحیتهایپارلماندرانگلستان. عباسیبیژن (1390)., حقوقومصلحت, 2(5), 63-85.

-
دادرسیاساسییانظارتبرمطابقتقوانینعادیباقانوناساسی. عباسیبیژن (1389)., مجلهمطالعاتحقوقتطبیقی, 1(2), 81-99.

-
کنکاشیدرمنابعحقوقاساسی. عباسیبیژن (1389)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 4(3), 247-260.

-
اصلرایگانبودنخدماتعمومیدرپرتوقوانینورویهقضاییج. ا. ایران. عباسیبیژن (1388)., حقوقاساسی, 8(17), 1-28.

-
نقدوبررسینظامهایانتخاباتیاکثریتیوتناسبی. عباسیبیژن (1388)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 39(3), 239-257.

-
اندیشههایمهمسیاسیدربارهیماهیتدولت. عباسیبیژن (1388)., حقوقاساسی, 11(11), 131-139.

-
بررسیوظایفواختیاراتشوراهایشهروروستادرفرانسه. عباسیبیژن (1387)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 4(38), 295-281.

-
بررسیروشهایاعمالمردمسالاریمستقیمونیمهمستقیم. عباسیبیژن (1387)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 38(2), 215-235.

-
بررسیویژگیهایحقوقیدولت. عباسیبیژن (1386)., پژوهشنامهحقوقوعلومسیاسی, 2(5), 91-108.

-
شیوههایبازنگریدرقوانیناساسی. عباسیبیژن (1386)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 37(4), 107-124.


 

 • کنفرانس ها

- جایگاهومحدودیتهایانجمنهایایالتیوولایتییااستانوشهرستاندرقانوناساسی  وقوانینعادیدورهمشروطه. عباسیبیژن (1396)., همایشملیقانوناساسیودولتمشروطهدرایران, 25-25 دی, تهران, ایران.

-
جایگاهحکومتمحلیدرقانوناساسیایران. عباسیبیژن (1396)., دهمینکنگرهحقوقاساسیفرانسه (دانشگاهلیل 24-22 ژوئن 2017), 1-3 خرداد, لیلونگوه, فرانسه.

-
اصلبرابریدرحقوقداخلیوبینالملل. عباسیبیژن (1395)., اولینهمایشملینگرشینوبرحقوقشهروندی, 18-19 بهمن, تبریز, ایران.

-
خدماتثبتاحوالوحقوقشهروندی. عباسیبیژن (1394)., همایشملیحقوقثبتاحوال, 26-27 فروردین, تهران, ایران.

-
بررسیروابطحقوقیدولتوشهرداریتهراندرپرتوحکمرانیخوبشهریوساماندهیپایتخت. صادقیمحمدحسین, عباسیبیژن (1393)., همایشتمرکززداییوساماندهیپایتخت, 4-5 بهمن, تهران, ایران.

-
پایهریزینظامجمهوریاسلامیوقانوناساسیسال 1979 آن. عباسیبیژن (1393)., نهمینکنگرهیحقوقاساسیفرانسه, 5-7 خرداد, لیون, فرانسه.

-
بررسیتطبیقینقشقوهیمجریهدرپیشنهادقانونوتفویضاختیارقانونگذاری. عباسیبیژن (1391)., همایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیج. ا. ایران, 12-12 آبان, تهران, ایران.

- les regles du droit administratif dans la constitution iranienne. Abbasi Bijan (2011)., 8e congres of constitutional law, 16-18 June, Nancy, France.

- بررسیتطبیقیصلاحیتهایدیوانعدالتاداریجاایرانوشورایدولتیفرانسه. عباسیبیژن (1388)., همایشدیوانعدالتاداری  چالشهایدادرسیاداریوراهکارها, 31-31 فروردین, تهران, ایران.

- la modalite de lexercice du pouvoir de revision constitutuonnel en droit iranien. Abbasi Bijan (2008)., 7e congre of constitutional law, 26-28 September, Paris, France.

- بازنگریدروسحقوقیرشتهعلومسیاسی. عباسیبیژن (1387)., همایشآموزشعلومسیاسیچشماندازوراهکارها, 7-7 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
جوانانوشرایطبهرهگیریازحقمشارکتسیاسی. عباسیبیژن (1386)., همایشملیحقوقعمومی،دولتوجوانان, 7-7 بهمن, تهران, ایران.


 • کتب

- حقوقاساسیجمهوریاسلامیایران. عباسیبیژن (1397).

-
جایگاهشوراهایمحلیدرنظامحقوقیایران. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1397).

-
گیلاننامه. عباسیبیژن (1396).

-
حقوقایران. عباسیبیژن (1396).

-
حقوق؛جانمایهبقاعاجتماع (مجموعمقالاتاهداییبهدکترسیدعزتا... عراقی). عباسیبیژن (1395).

-
حقوقاداریتطبیقی. عباسیبیژن (1395).

-
حقوقاساسیتطبیقی. عباسیبیژن (1394).

-
گیلاننامه . عباسیبیژن (1394).

-
مبانیحقوقاساسی. عباسیبیژن (1393).

-
فرهنگعامهروستاهایکوهپایهایشرقگیلان. عباسیبیژن (1393).

-
مبانی  حقوقعمومی. عباسیبیژن (1393).

-
روشپژوهشدردانشحقوق. عباسیبیژن (1393).

-
درتکاپویحقوقعمومی. عباسیبیژن (1393).

-
بررسیتطبیقیجایگاهرئیسجمهوردرج. ا. ایران. رستمیولی, عباسیبیژن (1392).

-
مجموعمقالاتاولینهمایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیج. ا. ایران. عباسیبیژن (1392).

-
اندیشههایحقوقاداری (مجموعمقالات). عباسیبیژن, اکبریمینا (1392).

-
ارجنامهدکترالماسی. عباسیبیژن (1391).

-
حقوقبشروآزادیهایبنیادین (سهنسلحقوقبشردراسلامایرانواسنادبینالمللیومنطقهای). عباسیبیژن (1390).

-
حقوقدرپرتونظریهوکارکرد. عباسیبیژن (1389).

-
حقوقاداری. عباسیبیژن (1389).

-
مجموعهمقالاتبهمناسبتروزحقوقبشراسلامی. عباسیبیژن (1389).

-
مبانیحقوقاساسی. عباسیبیژن (1388).


 

 • مجلات

 

 

 


پایان نامه ها و رساله ها

- نقدوبررسیعملکرددولتافغانستاندراجرایکنوانسیونحقوقکودکمومنهاکبر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/11/29

-
بررسیمفهومقانونازآغازسلطنتناصریتاانقلابمشروطه (1227-1285ش)رضایعقوبی,بیژنعباسیدکتری، 1397/11/10

- A desirable model of judicial review of government regulations in Iran, with emphasis on improving the effectiveness of the Administrative Justice court
محمدامینابریشمیراد,بیژنعباسیدکتری، 1397/11/07

- the role of government in founding the sports clubs and their activities
ابوذرنظریان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/31

- Evolving role of the government from the perspective function
حسینپشتدار,بیژنعباسیدکتری، 1397/06/27

-
بایستههایقراردادهایالحاقیدرپرتوحقوقوآزادیهامحمودپوررضاییفشخامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/25

-
بررسیتطبیقیمسولیتمدنیدولتدرجمهوریاسلامیایرانومسولیتمدنیبینالمللیدولتهاشروینپاکدینپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/25

- "A Review and Study on the Guardian Council's Interpretative Theory in relation with the Function of Councils in Administering the Local Affairs
رسولالوندی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/20

-
بررسیتطبیقیمبانیاصولتغییرناپذیرقانوناساسیوحقحاکمیتملیعبدالحمیدرحمانیان,بیژنعباسیدکتری، 1396/11/30

-
نقدوبررسیدیدگاههایمختلفدربارهجهانیشدنحقوقاداریمحمدوارستهبازقلعه,بیژنعباسیدکتری، 1396/11/18

- Rights and freedoms of non-Muslim people in Islamic society
امیرنجاتیدرچه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/07/05

-
الزاماتحقوقیسیاستهایکلیانتخاباتدرجمهوریاسلامیایرانهادینعمتیهابیل,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/07/03

-
تحلیلموانعوچالشهایحقوقیتحققسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیازمنظرحقوقعمومیامیدعلیداداشلو,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/27

- Nature and Basis of the Political prosecution and hearing and its Process in the jurisdictions of Iran, France and USA
عبداللهعباسیفیروزجاه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/26

- The parliament election law in the light of the general election policy
حسینکاوسیقهفرخی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/25

-
الگویمطلوبدادرسیاساسیبراساسالزاماتوظرفیتهایمقرردرحقوقاساسیجمهوریاسلامیایرانمیثمدرویشمتولی,بیژنعباسیدکتری، 1396/04/17

-
بررسیتطبیقی- حقوقینظاممالیاحزابسیاسیمقصودعبادیبشیر,بیژنعباسیدکتری، 1396/03/27

-
راهکارهایپاسداریازمنابعطبیعیدرحقوقاداریایرانپرویزابوییمهریزی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/03/24

-
بررسیتحلیلیآرایفقهایشوراینگهباندرنظارتبرمقرراتدولتیمجتبیحسینیالموسوی,بیژنعباسیدکتری، 1395/12/15

-
بررسیمفهوموماهیتحقوقیدعاویمالیاتیمحسنفرضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/11/25

-
نقدوبررسیقانونحمایتازآمرانبهمعروفوناهیانازمنکرارغوانخدائی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/11/08

-
تضمینحقوقمالکانهازمنظرحقوقعمومیدرجمهوریاسلامیایرانزینالعابدینتقویفردود,بیژنعباسیدکتری، 1395/10/22

- Legal Shape of Iraqi Administration in Internal and Territorial shape
حامدسلامات,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/10/22

-
بررسیتطبیقینظارتقضاییبرتعیینمنابعدرآمدیشهرداریدرایرانوانگلستانمحسنخاکزادشاهاندشتی,بیژنعباسیدکتری، 1395/10/18

-
مطالعهءانتقادیمکتبحقوقطبیعیبانظربهآراءعلمایشیعهمعاصرپرویننوریپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

- Hearing Criticism of municipalities article-100 commissions for 1392 authorized code in administrative justice court
امیرحسینایزدپناهی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

-
مطالعهتطبیقیحدوداختیاراتقوهمقننهدرامرقانونگذاریدرایرانوانگلیسحسنکشتکاری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

- comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules.
شیواامیریان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/28

-
رابطهتوازنوتفکیکناپذیریامنیتملیوآزادیهایفردی(باتاکیدبرنظامحقوقیجمهوریاسلامیایران)زهرامحسنپوراژیه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/23

- The Obligations of Incorruption in Bureaucratic Organizations in the light of General Bureaucratic Policies
شقایقشکریپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/17

-
بررسیابعادحقوقعمومیخانوادهدررویهشوراینگهبانمهساروزبهانی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/12/12

- Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran
روزبهطاهری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/11/27

- Legal Framework of budgetary system of municipalities in Iran and France
معصومهعامری,بیژنعباسیدکتری، 1394/10/06

-
بررسیحقوقبنیادینبشربیگانگانوضمانتاجرایآندرحقوقبینالمللفائزهافتخاری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/0715

- «
تأثیرحقوقاساسیبرحقوقخصوصی»مسلممحمدزاده,بیژنعباسیدکتری، 1394/07/14

- The rule of principles of the doctrine of good administration in the formation and execution and revocation of unilateral administrative acts
محمدمحسنروزیطلب,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/29

-
ممنوعیتپوششاسلامیباتأکیدبرآراءدادگاهاروپاییحقوقبشرمهدیمینوی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/29

-
اندیشههایحقوقعمومیدرگلستانسعدیاحمدرضاقیصری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/23

- The Role of the Administrative Supreme Court in Promotion and Development of Urban Law
معصومهکسایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
بررسیتطبیقینظامحقوقیحاکمبرشرکتهایدولتیدرحقوقایرانوانگلیستارامحسنی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
سازوکارحقوقینظارترئیسجمهوربراعمالوتصمیماتهیأتوزیرانمحمدمهدیناصری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
مطالعهتطبیقیاقتدارقوهمجریهدربرابرقوهمقننهدرحقوقایرانوانگلیسنگارعطارنژاد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

- Comparative study of the social rights of persons with disabilities in Islam and positive law
مسعودحسنآبادی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/17

-
صلاحیتمقرراتگذاریرئیسقوهقضائیهونظارتبرآنحسینآیینهنگینی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/11

- Assessment of political and administrative functions of the interior ministry with the good governance components
محمدحسینصادقی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/05/04

-
تضمینحقوقشهروندیدرفرایندتصمیمگیریاداریآیتکینارمزد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/12/15

-
اصولومبانیحقوقعمومیدرقابوسنامهفاطمهعبدالهی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/11/25

-
راهکارهایحقوقیمقابلهبافساداداریدرحقوقاتحادیهاروپاعلیاصغررضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/07/14

-
آثارتحریمبرحقبرسلامتدرحقوقبینالمللزهراپازکی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/07/01

-
حدوددخالتدولتدرکارکردنظامهایحرفهای (مطالعهموردی: سازماننظامپزشکیایران)رضاکوشنده,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/30

- Reviews legal status of Shiite religious freedom Republic of Azerbaijan With emphasis on human rights standards
سلمانشمسالدیننژادمطلق,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/29

- Comparative analysis of the emersion and combination reasons of second legislative congresses in compound and wide countries
مرتضیهمتی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/29

-
مسئولیتبینالمللیسرمایهگذارانخارجیدرقبالنقضموازینحقوقبشریمسعودحبیبیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/25

-
بررسیتطبیقیماهیتحقوقیسازمانومصوباتشوراهایمحلیدرپیشازانقلاباسلامیوپسازآنسالارشاکرجناقرد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/05/15

-
مفهومحقوقیتبعیضمثبتدرنظامحقوقبشرباتأکیدبرمعلولانوایثارگرانمحمدرضاآفتاب,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/04/02

-
تضمینشغلیکارگراندرحقوقایرانواسنادبینالمللیلیلاسلطانیفرد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393

-
بررسیاصلبیطرفیدولتدرارائهخدماتعمومیفرشاددادخدایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/12/02

-
بررسیتاثیرهدفمندکردنیارانههادراجرایاصلسومقانوناساسیمحمدمقیمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/15

-
نظامحقوقیحاکمبرتولیدفیلموسینمادرجمهوریاسلامیایرانمجتبیبیات,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/08

-
حقوقبشرازمنظرمکاتبنوپوزیتویستیامیراحمدی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/08

-
آثارالحاقایرانبهکنوانسیونتجدیدنظرشدهکیوتودرحقوقگمرکیایرانامیرمحسنمختاریاردکانی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
بررسیفرآیندنظارتشوراینگهبانازمنظراصولدادرسیمنصفانهآریانازموسوی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
جامعهبینالمللیومسئولیتحمایتبرایرفعفقربهعنوانمظهرنقضگستردهیحقوقبشرمهدیشیخپورقاسمینیا,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
تعزیراتحکومتیونقشآندرجلوگیریازتخلفاتبهداشتینادرصالحی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
نظامحقوقیحاکمبرسایتهایخبریزهرانظریمهر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
قراردادهایاداریازمنظرقواعدعمومیقراردادهاعلیرضاداودی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

- Combatting human trafficking especially in women and children in international law
نیوشاقوامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
مطالعهتطبیقیحقدسترسیبهاطلاعاتدرنظامحقوقیایرانو  دموکراسیهایغربیامیدکریمیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
نقشمقاماتعمومیدرعفووبخشودگیدرحقوقاساسیایرانغلامرضافلاحیشاهآباد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/28

-
صلحوداوریدعاویشهرداریهافخرالدینحیدریمنش,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/18

-
نظامحقوقیحفاظتازمیراثهایطبیعیبعنوانمیراثبشریتباتاکیدبرکنوانسیون 1972 یونسکوزهراعظیمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/17

-
مبانیالزامدولتدردخالتدرحریمخصوصیاشخاصسودهمکارم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/15

-
حمایتهایقانونیدرمقابلهباپدیدهکودکآزاریدرایرانوانگلستانپروینکیامهر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/12

-
بررسیوتحلیلوضعیتحقوقیشیعیانعربستانسعودیباتاکیدبرموازینحقوقبشریاسرمکرّمیقرطاول,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/11/25

-
مقایسه  تطبیقیاصولناظربرحقوقبشرقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانواعلامیهجهانیحقوقبشررحیمآلشیخ,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/31

-
مقرراتگذاریمعادنوصنایعمعدنیحسینخوشامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/31

- Enforcement of civil judgments against legal personalities of public law
امیدکریمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/26

-
اصولبنیادینحاکمبرخدماتعمومی(اصلانطباق،رایگانبودنوتقدممنافععمومی) باتأکیدبرقوانین،مقرراتورویهقضاییجمهوریاسلامیایرانفاطمهکیا,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/04/21

-
نظارتاداریوقضاییبرشوراهایمحلیدرایرانوفرانسهمحمدرضانجفیالموتی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/12/01

-
بررسیشاخصههایالگویمتمرکز ( اروپایی ) دادرسیاساسیهادیآذری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/29

-
بررسیصلاحیتشعبدیوانعدالتاداریامینمظفری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/28

-
بررسیآثارشروطحقوقبشردرموافقتنامههایتجارتترجیحیماجدعزیزیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/27

-
مبانیحقوقیصلحعادلانهدرنظامحقوقبینالمللمعاصر (بررسیمکاتبفلسفیحقوقبینالملل)علیرضاعباسی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/07/06

-
رژیمحاکمبرحقوقماهویوشکلیمودیانمالیاتیعلیپورهلشی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/06/31

-
مبانیفلسفیحقوقبشردراندیشهمارتینهایدگرعلیاکبرپیشدستی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/06/29

-
مهاجرتبینالمللیوحقوقبشرفاطمهپورعزیزیمردخه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/04/27

-
دادرسیاداریدرمراجعدارایصلاحیتعامارسلانرضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/03/23

-
بررسیابعادحقوقیحقبرسلامتبهعنوانیکیازحقوقبشرمرتضیزارعی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/11/23

-
ارزیابیابعادحقوقیفرآیندبررسیدورهایجهانیباتوجهبهعملکردشورایحقوقبشرسازمانمللمتحدسپیدهسمیعی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/10/29

-
بررسینقشنظارتیدیوانعدالتاداریبرنهادهایاداریباتاکیدبرقانونسال 1385حمیدرضائیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/09/15

-
حقبرخورداریمردمازتشکیلاتمناسباداریدرحقوقایرانمنیژهحسینیحقنواز,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/08/08

-
کارویژۀنظارتیمجلسدرنظامحقوقیایرانابوذرحسینپورسلوش,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/06/29

-
مکانیزمهایاصلبرائتدرنظامحقوقیایرانباتأکیدبرمعاهداتحقوقبشریمصطفیجعفریپورمقدم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/07/20

-
بررسیحقبهتوسعهدرعملونظربانکجهانیفرشادگراوند,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/07/12

-
حـقـوقبـشـردرپـرتـوجـهـانیشـدنعلیحسینی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/06/25

-
تفکیکقوادرایرانباستانفریماجمالی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/04/07

-
مقایسهمقرراتقانونکارسال 1337 و 1369 درخصوصتشکلهایکارگریباموازینبینالمللیکاررفیقمصطفایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1387/12/19

-
تفکیکناپذیریآزادیاستقلالووحدتوتمامیتارضی(باتأکیدبراصلنهمقانوناساسیجمهوریاسلامیایران)محمدتمیزکارمستقیم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1387/06/31

-
برابریمعلولانازحیثاستخدامواشتغالدرنظامحقوقیایرانواسنادبینالمللیوجیههزاریپورنقیبی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1386/11/30


سیدمحمد قاری سیدفاطمی

حقوق بین الملل استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

m-fatemisbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, انگلستان, انگلستان.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)


دروس ارائه شده قبلی

1. اصول فقه (دکتری)
2. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
3. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
4. حقوق بشر (دکتری)
5. نقدو بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل (دکتری)
6. اصول فقه 1 (کارشناسی)
7. اصول فقه 2 (کارشناسی)
8. حقوق بشر در اسلام (کارشناسی)
9. حقوق بین الملل عمومی 1 (کارشناسی)
10. حقوق بشر از دیدگاه اسلام (کارشناسی ارشد)
11. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
12. حقوق بین الملل اسلام (کارشناسی ارشد)
13. حقوق پناهندگی (کارشناسی ارشد)
14. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
15. حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر (کارشناسی ارشد)
16. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
17. نظام بین المللی حقوق بشر (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. S. Ghari seyed fatemeh, "Autonomy Euthanasia and the Right to Die with Dignity A Comprison of Kantian Ethics and Shiite Teachings" , Islam and Christian - Muslim Relations, Vol.18, pp.345-355, 2007.
2. S. Ghari seyed fatemeh, "Who is a Refugee Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights Shi i Fiqh and the Iranian Legal Sytem" , Netherlands Philately Journal, Vol.9, 2005.
3. س. قاری سیدفاطمه, ح. پیری, س. محمودی, "کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 49, صفحات:1149-1169, 1398.
4. م. مرادی برلیان, س. حسینی بهشتی, س. قاری سیدفاطمه, "دولت ممتنع:خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلاق" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 19, صفحات:81-112, 1397.
5. پ. مهرارام, س. قاری سیدفاطمه, "ویتگنشتاین متاخر و حقوق" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:65-88, 1396.
6. م. نیکوئی, س. قاری سیدفاطمه, "حقوق طبیعی و حق طبیعی تطور تاریخی و تحلیل مفهومی" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:747-769, 1396.
7. س. جعفرزاده, ع. عمرانی, س. قاری سیدفاطمه, "مفهوم روشهای تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت" , حقوق پزشکی, نسخه 10, صفحات:151-176, 1395.
8. س. قاری سیدفاطمه, "رویکرد عدلیه ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-38, 1395.
9. س. قاری سیدفاطمه, م. نیکوئی, "اندیشه ابن سینا الهام بخش نظریه حقوق طبیعی آگویناس" , پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, نسخه 2, صفحات:49-76, 1394.
10. س. قاری سیدفاطمه, م. دهقان, "حاکمیت قانون سنگ بنای به زمام داری در نظام حقوقی افغانستان" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:173-207, 1393.
11. س. قاری سیدفاطمه, ح. قنبری, "نظریه م رز های بسته تحلیل اخلاقی حق بر تردد" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:493-559, 1392.
12. س. قاری سیدفاطمه, س. حسینی, "جبران خسارت در نظام های منطقه ای حمایت از حقوق بشر ارز یابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:213-259, 1392.
13. س. قاری سیدفاطمه, ز. رستمی, "رویکرد مسئولیت افرادی و عملیات صلح ملل متحد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:123-171, 1391.
14. س. قاری سیدفاطمه, ع. فلاح زاده, "عدالت رویه ای و تکلیفبه بیان دلایل تصمیمات اداری روی کرد حق بنیاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:173-218, 1391.
15. س. قاری سیدفاطمه, م. بالوی, "دولت مدرن حق بنیاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-293, 1390.
16. س. قاری سیدفاطمه, ع. مشهدی, "ماهیت حق بر محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:221-253, 1390.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. S. Ghari seyed fatemeh, "Conflict of indicators in Usul al- Figh" , In Conflict of indicatordin Usul al- Figh (Conflict of indicators in shiite Legal hermeneutics), 2019.
2. س. قاری سیدفاطمه, "مفهوم حقوق شهروندی و راطه آن با حقوق بشر و حقوق عامه" نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی, 1394.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "حقوق بشر در جهان معاصر ، دفتر اول درآمدی بر مباحث نظریغ مفاهیم ، مبانی، قلمرو و منابع", فرهنگ معاصر, تهران, 1396, شابک:978-946-9940-68-8.
2. "حقوق بشر در جهان معاصر ، دفتر دوم جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها", نگاه معاصر, تهران, 1396, شابک:978-964-9940-69-4.
3. "مردی از تبار خرد و فضیلت", فرهنگستان علوم, تهران, 1395, شابک:00000000000.
4. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم: در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم -مبانی- قلمرو و منابع", موسسه مطالعات و پزوهشهای حقوقی شهر دانش, تهران, 1390, شابک:978-964-8200-25.
5. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها", شهر دانش, تهران, 1388, شابک:978964820023.
6. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم : درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم ، مبانی،قلمرو و منابع", شهر دانش, تهران, 1388, شابک:978964820023.

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

gorji110yahoo.fr


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق عمومی, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
2. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
3. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
4. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. اشکال حقوقی دولت (دکتری)
2. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
3. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
4. حقوق اداری 1 (کارشناسی)
5. حقوق اداری 2 (کارشناسی)
6. حقوق اساسی (2) (کارشناسی)
7. حقوق اساسی (3) (کارشناسی)
8. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
9. حقوق اساسی 2 (کارشناسی)
10. آزادی های عمومی (کارشناسی ارشد)
11. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
12. تاریخ حقوق عمومی ایران (کارشناسی ارشد)
13. حقوق اداری تطبیقی (کارشناسی ارشد)
14. حقوق اساسی تطبیقی (کارشناسی ارشد)
15. سمینار (کارشناسی ارشد)
16. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
17. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Seyyed moussavi, A. Gorji azandaryani, "Right to Health and Proportion of Right to Health Information of Right to Health Information in the Patient s Right Charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
2. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Evaluation and analysis of process of addressing administrative violations in Iran" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.20-25, 2013.
3. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Observing the position of fair hearing principles in Iran s administrative courts" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.26-31, 2013.
4. R. A., H. B., A. Gorji azandaryani, "Feasibility Study of Social Security Privatization in Iran" , AAPS PHARMSCITECH, Vol.4, pp.31-38, 2012.
5. S. Jalilvand, A. Gorji azandaryani, "The role of justice in the quality of laws" , Contemporary Justice Review.
6. A. Gorji azandaryani, "Histoire de la justice constitutionnelle en Iran" , AAPS PHARMSCI, pp.12-31, 2010.
7. A. Gorji azandaryani, "LE CONTENTIEUX DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES" , pp.35-341, 2008.
8. A. Gorji azandaryani, "Le contentieux institutionnel chez les juges constitutionnels iraniens et fran ais" , pp.7-83, 2008.
9. A. Gorji azandaryani, "Le contr le du Conseil gardien sur l Ex cutif" , pp.1-10, 2007.
10. A. Gorji azandaryani, "Le contr le des lections parlementaires par le juge constitutionnel" , pp.1-28, 2006.
11. A. Gorji azandaryani, "La nature politique du Conseil constitutionnel fran ais et du Conseil gardien iranien" , pp.7-36, 2004.
12. A. Gorji azandaryani, "Le Conseil gardien iranien et le Conseil constitutionnel fran ais Quelle composition" , pp.380-432, 2003.
13. ر. نجفی, ع. گرجی ازندریانی, ع. تقی زاده, "رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تاکید بر آرای حقوقی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 21, صفحات:293-320, 1398.
14. ع. گرجی ازندریانی, "شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی" , حقوق تطبیقی, نسخه 82, صفحات:153-180, 1397.
15. ع. گرجی ازندریانی, ز. شیرزادنظرلو, "جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری" , مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, نسخه 8, صفحات:135-162, 1397.
16. م. اکبری, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکش مطلقه گرایی و مشروطه خواهی" , تاریخ ایران, نسخه 10, صفحات:153-170, 1396.
17. ح. موسوی, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت" , فصلنامه علوم اجتماعی, نسخه 11, صفحات:361-385, 1396.
18. ع. گرجی ازندریانی, "ثبت املاک و اسناد رسمی در رویه شورای نگهبان" , مجله کانون وکلای دادگستری, نسخه 69, صفحات:13-43, 1396.
19. ع. گرجی ازندریانی, ش. جلیلوند, "نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان" , دانش حقوق عمومی, نسخه 6, صفحات:1-22, 1396.
20. ع. گرجی ازندریانی, ع. سالاری, ب. عباسی, "استمرار مبانی قانون اساسی در نظامهای حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا" , پژوهشنامه حقوق اسلامی, نسخه 18, صفحات:41-71, 1396.
21. ع. گرجی ازندریانی, ه. میرترابی, "تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), نسخه 2, صفحات:7-37, 1396.
22. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 80, صفحات:125-155, 1395.
23. س. رحمتی فر, م. شهابی, ع. گرجی ازندریانی, "اساسی سازی حقوق به مثابع بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن" , مطالعات حقوقی, نسخه 8, صفحات:57-77, 1395.
24. ع. گرجی ازندریانی, س. جهان بین, "ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی" , فصلنامه مطالعات راهبردی, نسخه 19, صفحات:63-88, 1395.
25. ع. گرجی ازندریانی, م. خادمی, "حوزه ها و محدودیت های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:61-99, 1395.
26. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی" , فصلنامه اندیشه های حقوقی, نسخه 17, صفحات:9-34, 1395.
27. ع. گرجی ازندریانی, م. ابوالحسنی, "نقش شورا در مدیریت امور عمومی تصمیم گیر یا تصمیم ساز" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:109-133, 1395.
28. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی جایگاه استقلال سازمان قضایی در قانون اساسی جمهوری" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), نسخه 5, صفحات:97-126, 1394.
29. ع. گرجی ازندریانی, م. منصوری بروجنی, "بررسی مقایسه ای جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا" , پژوهش های حقوق تطبیقی, نسخه 19, صفحات:117-142, 1394.
30. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب" , حقوق اداری, نسخه 3, صفحات:29-53, 1394.
31. ه. میرترابی, ع. گرجی ازندریانی, "چالش های مقررات گذاری بانکی در بستر نظام حقوقی ایران" , نسخه 4, صفحات:37-63, 1394.
32. ع. گرجی ازندریانی, م. مرادی برلیان, "پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری درآمدی بر مبانی نظری" , حقوق پزشکی, نسخه 5, صفحات:167-182, 1393.
33. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:114-144, 1393.
34. ع. گرجی ازندریانی, ن. مرادی, "برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری" , نسخه 2, صفحات:65-93, 1393.
35. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت" , فصلنامه حقوق, نسخه 43, صفحات:165-184, 1392.
36. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت" , دانش حقوق مدنی, نسخه 2, صفحات:21-40, 1392.
37. ع. گرجی ازندریانی, "حق بر مسکن به مثابه یک حق بنیادین" , مجله پژوهش های حقوق اجتماعی, نسخه 2, صفحات:193-223, 1392.
38. ع. گرجی ازندریانی, ج. سطوتی, "التزام به حقوق جوانان فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404" , مطالعات راهبردی زنان فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده, نسخه 4, صفحات:77-93, 1392.
39. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "در جستجوی دولت مدرن در ایران سرنوشت لویاتان ایرانی" , پژوهشهای حقوقی, نسخه 1, صفحات:41-87, 1392.
40. ع. گرجی ازندریانی, خ. شجاعیان, "کنترل مجریه در زمان تروریسم دیدگاه های رقیب در مورد مکانیسم های نظارت موثر" , حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:155-178, 1392.
41. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 10, صفحات:153-183, 1392.
42. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه قضایی نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی" , راهبرد, نسخه 2, صفحات:13-35, 1392.
43. ع. گرجی ازندریانی, و. ملکی, "مسوولیت مدنی پلیس در تصادفات رانندگی" , راهور, نسخه 24, صفحات:107-129, 1392.
44. ع. گرجی ازندریانی, "چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران" , حقوق عمومی, نسخه 3, صفحات:37-57, 1391.
45. ع. گرجی ازندریانی, "نظریه اخلاقی حقوق اساسی" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 9, صفحات:59-77, 1391.
46. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "ارتباط عناصر رفاه اجتماعی با مقوله ی حقوق رفاهی و شهروندی" , نسخه 1, صفحات:1-36, 1391.
47. ع. گرجی ازندریانی, د. کاظمی, "ت ملی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با ت کید بر اصول حقوق عمومی" , نسخه 25, صفحات:59-84, 1391.
48. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرآتی فشی, "تروریسم و قانون اساسی" , اطلاع رسانی حقوقی- ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری, صفحات:79-107, 1391.
49. ع. گرجی ازندریانی, م. بابایی, "آمبودزمان یا نظارت غیرقضایی بر اداره از طریق مقام مستقل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:79-95, 1391.
50. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:211-264, 1391.
51. ع. گرجی ازندریانی, "ده فرمان حقوق عمومی تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, نسخه 41, صفحات:205-223, 1390.
52. ع. گرجی ازندریانی, ح. طبری, م. میرمحمدصادقی, "تبعیض مثبت تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:145-160, 1390.
53. ع. گرجی ازندریانی, "رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران" , نسخه 5, صفحات:50-60, 1388.
54. ع. گرجی ازندریانی, "گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک" , راهبرد, صفحات:87-92, 1388.
55. ع. گرجی ازندریانی, "ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), صفحات:161-171, 1388.
56. ع. گرجی ازندریانی, "تدوین و تنقیح قوانین فواید و دشواری ها" , مجلس و پژوهش, صفحات:199-221, 1387.
57. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران امکان سنجی یک نظریه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:107-185, 1387.
58. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های دادخواهی در دیوان عدالت اداری" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 5, 1387.
59. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه قانون اساسی اسپانیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:301-311, 1387.
60. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی" , پژوهش حقوق وسیاست, نسخه 10, صفحات:155-193, 1387.
61. ع. گرجی ازندریانی, "دیوان قانون اساسی ایتالیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:111-125, 1387.
62. ع. گرجی ازندریانی, "قانون اساسی شایسته" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:6-19, 1387.
63. ع. گرجی ازندریانی, "از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقع گرا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-14, 1386.
64. ع. گرجی ازندریانی, "شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی ( دادرسی اساسی)" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:369-380, 1385.
65. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه های قانون اساسی" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:337-349, 1384.
66. ع. گرجی ازندریانی, "حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:189 -213, 1383.
67. ع. گرجی ازندریانی, "مبنا و مفهوم حقوق بنیادین" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-27, 1383.
68. ع. گرجی ازندریانی, "حقوق اساسی و چشم انداز کنونی آن" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:7-26, 1382.
69. ع. گرجی ازندریانی, "عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" , پژوهش حقوق وسیاست.
70. ع. گرجی ازندریانی, "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
71. ع. گرجی ازندریانی, ب. عباسی, ر. آل شیخ, "بررسی چالش های حقوقی آزادی سینما" , پژوهش های اخلاقی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. جلیلوند, ع. گرجی ازندریانی, "نظارت بر کیفیت قوانین و تامین حقوق شهروندی در رویه شورای نگهبان" کنگره بین المللی حقوق ایران, 1396.
2. ع. گرجی ازندریانی, "حکمرانی شایسته در قرآن کریم" همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم, 1391.
3. ع. گرجی ازندریانی, "نظام پارلمانی یا ریاستی" قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, 1391.
4. ع. گرجی ازندریانی, ع. محمدنژاد داریانی, "رحم جایگزین از منظر حقوق عمومی" اخلاق و حقوق باروری، چالشهاو راهکار های رحم جایگزین, 1390.
5. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و توسعه" حقوق شهر وندی در ایران 1404 - از سلسله همایش های تخصصی چشم انداز, 1390.
6. ع. گرجی ازندریانی, "مصلحت بانی دادرس اساسی شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت" مصلحت و حقوق بشر, 1390.
7. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری" دادرسی اداری چالشها و راه کارها, 1387.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "Droit de l'Iran", ال جی دی جی, PARIS, 2017, ISBN:097822750055107.
2. "La justice constitutionnelle : mythe ou réalité ? Approche franco-iranienne", Edition Universitaire Europeenne, FRANKFURT, 2012, ISBN:978-3-8381-8070.
3. "از حق مداری تا حکومت قانون", گنج دانش, تهران, 1396, شابک:9786006244839.
4. "مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه ها", تهران, 1396, شابک:9789642172870.
5. "در تکاپوی منفعت عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:9786007560341.
6. "حقوقی سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-1145315.
7. "حل و فصل اختلافات اداری به شیوه داوری", حکایت قلم نوین, تهران, 1395, شابک:9786008081128.
8. "در تکاپوی منفعت-عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:978-600-7560-34-1.
9. "مقررات گذاری بانکی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:9786001146060.
10. "در تکاپوی حقوق عمومی", جنگل, تهران, 1393, شابک:12447768.
11. "مسوولیت مدنی کارکنان دولت (تحت نظر", جنگل, تهران, 1392, شابک:9786003160439.
12. "مبانی تبعیض مثبت و شیوه های اعمال آن", شرکت سهامی انتشار, تهران, 1391, شابک:978-964-325-337.
13. "مبانی حقوق عمومی:ویراست سوم", جنگل, تهران, 1391.
14. "نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکه ای؟ (مجموعه مقالات قوه مجریه", معاونت حقوقی ریاست جمهوری, تهران, 1391, شابک:9786006747491.
15. "امنیت اشخاص در حقوق ایران", نگاه بینه, تهران, 1391, شابک:9786006224206.
16. "دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه", جنگل, آبسرد, 1391, شابک:978-964-981-907.
17. "مبانی حقوق عمومی", جنگل, آبعلی, 1388, شابک:978-964-981-445.
18. "مبانی حقوقی عمومی", جنگل, تهران, 1388, شابک:978964984452.
19. "در تکاپوی حقوق اساسی", جنگل, ارجمند, 1387.


کتابهای ترجمه

1. "The right to adequate Housing", جنگل-جاودانه, Tehran, 2014, ISBN:9786003161542.
2. "نظارت بر تجمعات مسالمت آمیز", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-114-567-4.
3. "آزادی های گروهی", مجد, تهران, 1391, شابک:9876001930348.

رویا معتمدنژاد

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

aa.com


پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

ناصرعلی منصوریان

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

aaa.com


عناوین دروس

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

سیدمجتبی واعظی

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/mvaezi
mvaezishirazu.ac.ir
07136134854


انتشارات
 • مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها

   

      -واعظی س، کیانی ف، کیانی ا "ضرورت و نشانه های مصونیت و امنیت اعضای هیات علمی به عنوان نخبگان فکری - اجتماعی " همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت (1395)
      -واعظی س، فریدونی ر "بررسی جایگاه زن (مادر) در نظام حقوقی ایران از منظر معیارهای حقوق بشری " همایش ملی جایگاه و نقش مادر (1395)
      -واعظی س "جایگاه عقیده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران " همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق عفو و دوستی (1395)
      -واعظی س، سلیمانی م "ماهیت دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " در تکاپوی حقوق عمومی (1393)
      -واعظی س، رضایی س "ضرورت ها و موانع ایجاد شهرداری الکترونیک در ایران " اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی (1393)
      -واعظی س "مبانی حقوق اداری، فقر نظریه پردازی در ایران " اندیشه های حقوق اداری (1392)
      -واعظی س "گستره مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران " قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (1391)

   

  چاپ کتاب

   

      -واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی " چاپ اول (1389) جاودانه تهران
      -واعظی س "دادگستری اساسی " -- (1390) جاودانه تهران
      -واعظی س "درآمدی بر حقوق عمومی " چاپ دوم (1388) جاودانه تهران
      -امامی م، واعظی س، سلیمانی م "ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " چاپ اول (1391) نشر میزان تهران
      -واعظی س "رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر دوم " چاپ اول (1392) جاودانه جنگل، معاونت آموزشی دیوان عدالت اداری تهران
      -واعظی س "اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر موتمنی " چاپ اول (1392) مجد تهران
      -واعظی س "شکل گیری حقوق اداری " چاپ اول (1392) شهرداد شیراز
      -واعظی س، سلیمانی م "در تکاپوی حقوق عمومی " چاپ اول (1393) جنگل ایران
      -Vaezi S "la Constitution et la competence du juge administratif " چاپ اول (2014) presses academiques francophones فرانسه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سیدمحمد هاشمی

دکترای تخصصی حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

dr.sm.hashemigmail.com


سوابق علمی  پژوهشی دکتر سید محمد  هاشمی 
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی : استاد

مرتبه استخدامی - پایه 32

تحصیلات : دکتری تخصصی

گروه آموزشی :حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارج علمی و تحصیلی:

دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه پاریس 1 (پانتئون-سوربن) – فرانسه - 1975

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - I.I.A.P (پاریس) – فرانسه - 1972

کارشناسی حقوق - دانشگاه تهران - 1347

تألیفات :

کتابها :

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی -1374 (چاپ1) با تعددتجدید چاپ

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - 1372(چاپ1) با تعددتجدید چاپ

نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه شهید بهشتی - 1370

حقوق بشر و آزادیهای اساسی - نشر میزان – چاپ اول 1384 - با تجدید چاپ

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی - نشر میزان – چاپ اول 1390 - با تجدید چاپ

حقوق کار - تألیف (در شرف اتمام)

حقوق اساسی تطبیقی - تألیف (در شرف اتمام)

 

مقالات ( مجلات ، سمینارها ، همایش ها ) :

مدیریّت سیاسی (از سیاستگذاری تا سیاستگزاری) – انتشارات نهاد ریاست جمهوری - 1366

نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران مجله دانش مدیریّت (دانشگاه تهران) - 1369

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی -1369

تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی - 1371

آیین نامۀ داخلی مجلس : ضرورت بازنگری و تغییر بنیادی – مجله مجلس و پژوهش - 1372

بررسی تطبیقی حقوق زن در نظامهای داخلی و بین المللی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهیدبهشتی - 1374

ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی – مجله مجلس و پژوهش - 1374

تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود – مجله مجلس و پژوهش -1376

نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات – مجله مجلس و پژوهش - 1374

حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه  - مجلّۀ فرزانه - 1375

La République islamique au regard de sa constitution - Cahier de l’Orient 1989-

جامعة مدنی و نظام سیاسی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه  شهیدبهشتی -1377

جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها - سمینار گفتگوی تمدّنها (دانشگاه شهید بهشتی) 1383

بازرسی و نقد رابطة منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران - سمینار دانشگاه تهران -1382

نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی -همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها (دانشگاه مفید) 1380

توسعه همه جانبه و استقلال قضایی (همایش سیاستها و مدیریت و برنامه ریزی) - مؤسّسۀ عالی آموزش و پژوهش -1382

ضرورت تعیین یک سیاست دانشگاهی شایسته برای حمایت از دانشجویان - همایش در دانشگاه تربیت مدرس - 1378

نظارت شورای نگهبان «انضباطی» است، نه «استصوابی» و نه «اطّلاعی» - مجله مدرّس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرّس -1382

تامین اجتماعی در حقوق بشر و  حقوق اساسی - همایش سازمان تأمین اجتماعی (دانشگاه تهران) -1382

آزادی بیان، احزاب و مطبوعات  (همایش هیأت پیگیری و نطارت بر اجرای قانون اساسی) – نهاد ریاست جمهوری -1380

تحلیل حقوقی جرائم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهیدبهشتی -1371

تفکیک و تعامل قوا (همایش هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی) ریاست جمهوری -1384

قانون اساسی و حاکمیّت مردم - سمینار (دانشگاه شهید بهشتی) - 1383

از فلسفه  سیاسی تا حقوق اساسی - مجلۀ حقوق اساسی -1382

بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه تهران -  دانشکدۀ حقوق (مجموعۀ مقالات) -1383

رابطه منطقی دموکراسی و حاکمیت قانون (کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی)همایش حقوق بشر -1383

État de droit et organisation de la protection des droits de l’homme دانشگاه پاریس 5 - 2009

مفهوم «دولت» در ارتباط با صلاحیّت دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری - 1388

حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئرری تا عمل - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1388

Institutional Control of Constitutionalism in Iranمؤسّسۀ ماکس پلانک  - 2009

Sûreté judiciaire et la justice digne et convenable   کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 2011

 


سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها ):

سرپرستی و ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور -اسفند 1357 تا 1359

سرپرستی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم (پردیس فارابی دانشگاه تهران) دانشگاه تهران - اسفند 1357 تا 1362

مشاور حقوقی رئیس جمهور - ریاست جمهوری - 1361-1368

مشاور حقوقی ریاست جمهوری - ریاست جمهوری - 1368-1384

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل (دانشکدۀ حقوق) - دانشگاه شهید بهشتی -1376 تا 1388

گزارشگر و عضو رسمی گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون و شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد (ژنو) - شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد - 2002-2008

عضو هیأت عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملّی) - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1374 تا کنون

وکیل پایۀ یک دادگستری - عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز - 1382 تا کنون

 

سوابق تدریس  :

حقوق اساسی (کلّیات) – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اساس جمهوری اسلامی ایران – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران و ...

حقوق کار - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اداری - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران(پردیس قم)

حقوق بشر اسلامی – کارشناسی - دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اساسی تطبیقی - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران،شهید بهشتی 

حقوق بشر - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

حقوق بشر - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی ، پردیس قم ، آزاد - واحد علوم و تحقیقات

اصول و مبانی کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی، پردیس قم، واحد علوم و تحقیقات

نظارت بر اعمال حکومت - دکتری حقوق عمومی -دانشگاه شیهد بهشتی ، پردیس قم ، علوم و تحقیقات

مبانی فلسفی و کلامی حقوق عمومی - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

پروژه های پژوهشی :

برسی تحلیلی و تدوین پیش نویس آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - 1373 – 1374

 

افتخارات :

1-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2)  : کسب جایزۀ کتاب شایستۀ سال 1373  از  ریاست جمهوری

2-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) :  کسب جایزۀ کتاب سال 1375  از  ریاست جمهوری

3-     کسب نشان علمی دانش از ریاست جمهوری در سال 1382    

همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشی اروپا

1-     همکاری پژوهشی با شورای پژوهشی وابسته به سفارت فرانسه در ایران

2-     همگاری با دانشگاه پاریس به عنوان استاد راهنمای رسالۀ دکتری

3-     همکاری با دانشگاه مون پولیه به عنوان استاد مشاور و داور رسالۀ دکتری

4 – شرکت فعال در همایشهای حقوقی از طریق سخنرانی و ارائۀ مقالات

مدیر داخلی

محمد مظهری

استادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

m.mazharitabrizu.ac.ir
09147784591

دبیر تحریریه

سعید خانی والی زاده

استادیار حقوق عمومی، هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی تهران

saeid.valizadeyahoo.fr


سوابق تحصیلی

#          دوره      دانشگاه محل تحصیل           شهر محل تحصیل   کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى           میانگین کل

1          دکتری     پانتئون-سوربن (پاریس1)     پاریس    فرانسه               

آشنایی با زبان

#          زبان       میزان مهارت ترجمه            میزان مهارت مکالمه

1          انگلیسی  پیشرفته   پیشرفته

1          فرانسوی عالی      عالی

علایق تحقیقاتی

#          عنوان علاقمندى    تاریخ آغاز فعالیت

1          Constitutional Law       

2          Administrative Law      

3          Comparative Constitutional Law          

4          Comparative Administrative Law         

5          Administrative Contracts Law  

6          حقوق اساسی       

7          حقوق اداری        

8          حقوق اساسی تطبیقی          

9          حقوق اداری تطبیقی

10        حقوق قراردادهای اداری      

دوره‌های تدریس شده

#          عناوین دروس       مکان و تاریخ تدریس

1          حقوق اساسی 1    

2          حقوق اساسی 2    

3          حقوق اداری 1     

4          حقوق اداری 2     

5          متون حقوقی 3     

6          حقوق اساسی تطبیقی          

7          حقوق اداری تطبیقی

8          حقوق قراردادهای اداری      

9          آزادی های عمومی

10        حقوق اداری ایران 

11        مبانی حقوق عمومی           

12        متون حقوقی پیشرفته (دکتری)           

13        اشکال حقوقی دولت (دکتری)

14        تحلیل آرای دیوان عدالت اداری (دکتری)

طرح‌های تحقیقاتی

#          عناوین طرح‌هاى پژوهشى     مجریان   سازمان حامى        محل اجرا وضعیت طرح        تاریخ تکمیل

1          استدلال قضایی و خطابه دفاعیه           سعید خانی والی زاده           پژوهشگاه قوه قضائیه         تهران     تکمیل شده           1398

کتاب‌های منتشر شده

#          عنوان     نگارندگان/مترجمان ناشر      سال چاپ دفعات چاپ           نوع اثر

1          حقوق اساسی تطبیقی _ دفتر دوم : رییس جمهور ماری - ان کوئنده / سعید خانی والی زاده           مجد       1397    اول        ترجمه

2          حقوق اساسی تطبیقی _ دفتر اول : قانون اساسی میشل ورپو / سعید خانی والی زاده       مجد       1396    اول        ترجمه

مقالات چاپ شده

#          عنوان     نگارندگان عنوان مجله          سال انتشار           نوع انتشار           نوع مقاله

1          کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در پرتو حقوق فرانسه  سعید خانی والی زاده           پژوهش های حقوق تطبیقی    1398    مقاله کامل       مقاله کامل

2          ضرورت اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه          سعید خانی والی زاده           دیدگاه های حقوق قضایی    1398    مقاله کامل            مقاله کامل

3          بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه سعید خانی والی زاده           حقوق اداری            1397    مقاله کامل            مقاله کامل

4          انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه    فرامرز عطریان - سعید خانی والی زاده  مطالعات حقوق تطبیقی         1397    مقاله کامل       مقاله کامل

5          حق برخورداری از وکیل در رسیدگی های اداری در ایران و فرانسه    سعید خانی والی زاده           حقوق اداری         1397    مقاله کامل       مقاله کامل

6          بررسی حق بر آموزش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران        سعید خانی والی زاده - امیرعلی لطفی   حقوق اساسی        1396            مقاله کامل            مقاله کامل

7          نقد رأی بلانکو      سعید خانی والی زاده           رأی       1396    مقاله کامل            مقاله کامل

عضویت در شورای نویسندگان

#          عناوین مجلات       تاریخ همکارى و توضیحات

1          حقوق اساسی       

عضویت‌های حرفه‌ای

#          عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات

1          عضو انجمن حقوق اساسی فرانسه      

## داوری مقالات در مجلات علمی

#          عناوین مجلات       تاریخ همکارى و توضیحات

1          حقوق اداری        

2          دیدگاه های حقوق قضایی

مدیر مسئول

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

gorji110yahoo.fr


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق عمومی, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
2. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
3. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
4. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. اشکال حقوقی دولت (دکتری)
2. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
3. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
4. حقوق اداری 1 (کارشناسی)
5. حقوق اداری 2 (کارشناسی)
6. حقوق اساسی (2) (کارشناسی)
7. حقوق اساسی (3) (کارشناسی)
8. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
9. حقوق اساسی 2 (کارشناسی)
10. آزادی های عمومی (کارشناسی ارشد)
11. تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان (کارشناسی ارشد)
12. تاریخ حقوق عمومی ایران (کارشناسی ارشد)
13. حقوق اداری تطبیقی (کارشناسی ارشد)
14. حقوق اساسی تطبیقی (کارشناسی ارشد)
15. سمینار (کارشناسی ارشد)
16. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
17. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Seyyed moussavi, A. Gorji azandaryani, "Right to Health and Proportion of Right to Health Information of Right to Health Information in the Patient s Right Charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
2. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Evaluation and analysis of process of addressing administrative violations in Iran" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.20-25, 2013.
3. A. Salari, A. Gorji azandaryani, "Observing the position of fair hearing principles in Iran s administrative courts" , Journal of American Science (), Vol.1, pp.26-31, 2013.
4. R. A., H. B., A. Gorji azandaryani, "Feasibility Study of Social Security Privatization in Iran" , AAPS PHARMSCITECH, Vol.4, pp.31-38, 2012.
5. S. Jalilvand, A. Gorji azandaryani, "The role of justice in the quality of laws" , Contemporary Justice Review.
6. A. Gorji azandaryani, "Histoire de la justice constitutionnelle en Iran" , AAPS PHARMSCI, pp.12-31, 2010.
7. A. Gorji azandaryani, "LE CONTENTIEUX DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES" , pp.35-341, 2008.
8. A. Gorji azandaryani, "Le contentieux institutionnel chez les juges constitutionnels iraniens et fran ais" , pp.7-83, 2008.
9. A. Gorji azandaryani, "Le contr le du Conseil gardien sur l Ex cutif" , pp.1-10, 2007.
10. A. Gorji azandaryani, "Le contr le des lections parlementaires par le juge constitutionnel" , pp.1-28, 2006.
11. A. Gorji azandaryani, "La nature politique du Conseil constitutionnel fran ais et du Conseil gardien iranien" , pp.7-36, 2004.
12. A. Gorji azandaryani, "Le Conseil gardien iranien et le Conseil constitutionnel fran ais Quelle composition" , pp.380-432, 2003.
13. ر. نجفی, ع. گرجی ازندریانی, ع. تقی زاده, "رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تاکید بر آرای حقوقی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 21, صفحات:293-320, 1398.
14. ع. گرجی ازندریانی, "شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی" , حقوق تطبیقی, نسخه 82, صفحات:153-180, 1397.
15. ع. گرجی ازندریانی, ز. شیرزادنظرلو, "جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری" , مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, نسخه 8, صفحات:135-162, 1397.
16. م. اکبری, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکش مطلقه گرایی و مشروطه خواهی" , تاریخ ایران, نسخه 10, صفحات:153-170, 1396.
17. ح. موسوی, ع. گرجی ازندریانی, "واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه مشروطیت" , فصلنامه علوم اجتماعی, نسخه 11, صفحات:361-385, 1396.
18. ع. گرجی ازندریانی, "ثبت املاک و اسناد رسمی در رویه شورای نگهبان" , مجله کانون وکلای دادگستری, نسخه 69, صفحات:13-43, 1396.
19. ع. گرجی ازندریانی, ش. جلیلوند, "نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان" , دانش حقوق عمومی, نسخه 6, صفحات:1-22, 1396.
20. ع. گرجی ازندریانی, ع. سالاری, ب. عباسی, "استمرار مبانی قانون اساسی در نظامهای حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا" , پژوهشنامه حقوق اسلامی, نسخه 18, صفحات:41-71, 1396.
21. ع. گرجی ازندریانی, ه. میرترابی, "تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), نسخه 2, صفحات:7-37, 1396.
22. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 80, صفحات:125-155, 1395.
23. س. رحمتی فر, م. شهابی, ع. گرجی ازندریانی, "اساسی سازی حقوق به مثابع بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن" , مطالعات حقوقی, نسخه 8, صفحات:57-77, 1395.
24. ع. گرجی ازندریانی, س. جهان بین, "ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی" , فصلنامه مطالعات راهبردی, نسخه 19, صفحات:63-88, 1395.
25. ع. گرجی ازندریانی, م. خادمی, "حوزه ها و محدودیت های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:61-99, 1395.
26. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی" , فصلنامه اندیشه های حقوقی, نسخه 17, صفحات:9-34, 1395.
27. ع. گرجی ازندریانی, م. ابوالحسنی, "نقش شورا در مدیریت امور عمومی تصمیم گیر یا تصمیم ساز" , دانش حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:109-133, 1395.
28. ع. گرجی ازندریانی, ف. قهرمان زاده, "بررسی جایگاه استقلال سازمان قضایی در قانون اساسی جمهوری" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), نسخه 5, صفحات:97-126, 1394.
29. ع. گرجی ازندریانی, م. منصوری بروجنی, "بررسی مقایسه ای جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا" , پژوهش های حقوق تطبیقی, نسخه 19, صفحات:117-142, 1394.
30. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب" , حقوق اداری, نسخه 3, صفحات:29-53, 1394.
31. ه. میرترابی, ع. گرجی ازندریانی, "چالش های مقررات گذاری بانکی در بستر نظام حقوقی ایران" , نسخه 4, صفحات:37-63, 1394.
32. ع. گرجی ازندریانی, م. مرادی برلیان, "پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری درآمدی بر مبانی نظری" , حقوق پزشکی, نسخه 5, صفحات:167-182, 1393.
33. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:114-144, 1393.
34. ع. گرجی ازندریانی, ن. مرادی, "برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری" , نسخه 2, صفحات:65-93, 1393.
35. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت" , فصلنامه حقوق, نسخه 43, صفحات:165-184, 1392.
36. ج. شفیعی سردشت, ع. گرجی ازندریانی, "اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت" , دانش حقوق مدنی, نسخه 2, صفحات:21-40, 1392.
37. ع. گرجی ازندریانی, "حق بر مسکن به مثابه یک حق بنیادین" , مجله پژوهش های حقوق اجتماعی, نسخه 2, صفحات:193-223, 1392.
38. ع. گرجی ازندریانی, ج. سطوتی, "التزام به حقوق جوانان فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404" , مطالعات راهبردی زنان فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده, نسخه 4, صفحات:77-93, 1392.
39. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "در جستجوی دولت مدرن در ایران سرنوشت لویاتان ایرانی" , پژوهشهای حقوقی, نسخه 1, صفحات:41-87, 1392.
40. ع. گرجی ازندریانی, خ. شجاعیان, "کنترل مجریه در زمان تروریسم دیدگاه های رقیب در مورد مکانیسم های نظارت موثر" , حقوق عمومی, نسخه 5, صفحات:155-178, 1392.
41. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرادخانی, "برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 10, صفحات:153-183, 1392.
42. ع. گرجی ازندریانی, م. رضایی, "تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه قضایی نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی" , راهبرد, نسخه 2, صفحات:13-35, 1392.
43. ع. گرجی ازندریانی, و. ملکی, "مسوولیت مدنی پلیس در تصادفات رانندگی" , راهور, نسخه 24, صفحات:107-129, 1392.
44. ع. گرجی ازندریانی, "چارچوب حقوقی خصوصی سازی در ایران" , حقوق عمومی, نسخه 3, صفحات:37-57, 1391.
45. ع. گرجی ازندریانی, "نظریه اخلاقی حقوق اساسی" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 9, صفحات:59-77, 1391.
46. ع. گرجی ازندریانی, ج. شفیعی سردشت, "ارتباط عناصر رفاه اجتماعی با مقوله ی حقوق رفاهی و شهروندی" , نسخه 1, صفحات:1-36, 1391.
47. ع. گرجی ازندریانی, د. کاظمی, "ت ملی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با ت کید بر اصول حقوق عمومی" , نسخه 25, صفحات:59-84, 1391.
48. ع. گرجی ازندریانی, ف. مرآتی فشی, "تروریسم و قانون اساسی" , اطلاع رسانی حقوقی- ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری, صفحات:79-107, 1391.
49. ع. گرجی ازندریانی, م. بابایی, "آمبودزمان یا نظارت غیرقضایی بر اداره از طریق مقام مستقل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:79-95, 1391.
50. ع. گرجی ازندریانی, ی. فتحی, "مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:211-264, 1391.
51. ع. گرجی ازندریانی, "ده فرمان حقوق عمومی تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, نسخه 41, صفحات:205-223, 1390.
52. ع. گرجی ازندریانی, ح. طبری, م. میرمحمدصادقی, "تبعیض مثبت تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:145-160, 1390.
53. ع. گرجی ازندریانی, "رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران" , نسخه 5, صفحات:50-60, 1388.
54. ع. گرجی ازندریانی, "گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک" , راهبرد, صفحات:87-92, 1388.
55. ع. گرجی ازندریانی, "ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), صفحات:161-171, 1388.
56. ع. گرجی ازندریانی, "تدوین و تنقیح قوانین فواید و دشواری ها" , مجلس و پژوهش, صفحات:199-221, 1387.
57. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران امکان سنجی یک نظریه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:107-185, 1387.
58. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های دادخواهی در دیوان عدالت اداری" , نشریه حقوق اساسی, نسخه 5, 1387.
59. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه قانون اساسی اسپانیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:301-311, 1387.
60. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی" , پژوهش حقوق وسیاست, نسخه 10, صفحات:155-193, 1387.
61. ع. گرجی ازندریانی, "دیوان قانون اساسی ایتالیا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:111-125, 1387.
62. ع. گرجی ازندریانی, "قانون اساسی شایسته" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:6-19, 1387.
63. ع. گرجی ازندریانی, "از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقع گرا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-14, 1386.
64. ع. گرجی ازندریانی, "شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی ( دادرسی اساسی)" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:369-380, 1385.
65. ع. گرجی ازندریانی, "دادگاه های قانون اساسی" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:337-349, 1384.
66. ع. گرجی ازندریانی, "حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:189 -213, 1383.
67. ع. گرجی ازندریانی, "مبنا و مفهوم حقوق بنیادین" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:8-27, 1383.
68. ع. گرجی ازندریانی, "حقوق اساسی و چشم انداز کنونی آن" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:7-26, 1382.
69. ع. گرجی ازندریانی, "عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" , پژوهش حقوق وسیاست.
70. ع. گرجی ازندریانی, "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
71. ع. گرجی ازندریانی, ب. عباسی, ر. آل شیخ, "بررسی چالش های حقوقی آزادی سینما" , پژوهش های اخلاقی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. جلیلوند, ع. گرجی ازندریانی, "نظارت بر کیفیت قوانین و تامین حقوق شهروندی در رویه شورای نگهبان" کنگره بین المللی حقوق ایران, 1396.
2. ع. گرجی ازندریانی, "حکمرانی شایسته در قرآن کریم" همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم, 1391.
3. ع. گرجی ازندریانی, "نظام پارلمانی یا ریاستی" قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, 1391.
4. ع. گرجی ازندریانی, ع. محمدنژاد داریانی, "رحم جایگزین از منظر حقوق عمومی" اخلاق و حقوق باروری، چالشهاو راهکار های رحم جایگزین, 1390.
5. ع. گرجی ازندریانی, "دموکراسی و توسعه" حقوق شهر وندی در ایران 1404 - از سلسله همایش های تخصصی چشم انداز, 1390.
6. ع. گرجی ازندریانی, "مصلحت بانی دادرس اساسی شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت" مصلحت و حقوق بشر, 1390.
7. ع. گرجی ازندریانی, "حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری" دادرسی اداری چالشها و راه کارها, 1387.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "Droit de l'Iran", ال جی دی جی, PARIS, 2017, ISBN:097822750055107.
2. "La justice constitutionnelle : mythe ou réalité ? Approche franco-iranienne", Edition Universitaire Europeenne, FRANKFURT, 2012, ISBN:978-3-8381-8070.
3. "از حق مداری تا حکومت قانون", گنج دانش, تهران, 1396, شابک:9786006244839.
4. "مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه ها", تهران, 1396, شابک:9789642172870.
5. "در تکاپوی منفعت عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:9786007560341.
6. "حقوقی سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-1145315.
7. "حل و فصل اختلافات اداری به شیوه داوری", حکایت قلم نوین, تهران, 1395, شابک:9786008081128.
8. "در تکاپوی منفعت-عمومی", فکرسازان, تهران, 1395, شابک:978-600-7560-34-1.
9. "مقررات گذاری بانکی", خرسندی, تهران, 1395, شابک:9786001146060.
10. "در تکاپوی حقوق عمومی", جنگل, تهران, 1393, شابک:12447768.
11. "مسوولیت مدنی کارکنان دولت (تحت نظر", جنگل, تهران, 1392, شابک:9786003160439.
12. "مبانی تبعیض مثبت و شیوه های اعمال آن", شرکت سهامی انتشار, تهران, 1391, شابک:978-964-325-337.
13. "مبانی حقوق عمومی:ویراست سوم", جنگل, تهران, 1391.
14. "نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکه ای؟ (مجموعه مقالات قوه مجریه", معاونت حقوقی ریاست جمهوری, تهران, 1391, شابک:9786006747491.
15. "امنیت اشخاص در حقوق ایران", نگاه بینه, تهران, 1391, شابک:9786006224206.
16. "دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه", جنگل, آبسرد, 1391, شابک:978-964-981-907.
17. "مبانی حقوق عمومی", جنگل, آبعلی, 1388, شابک:978-964-981-445.
18. "مبانی حقوقی عمومی", جنگل, تهران, 1388, شابک:978964984452.
19. "در تکاپوی حقوق اساسی", جنگل, ارجمند, 1387.


کتابهای ترجمه

1. "The right to adequate Housing", جنگل-جاودانه, Tehran, 2014, ISBN:9786003161542.
2. "نظارت بر تجمعات مسالمت آمیز", خرسندی, تهران, 1395, شابک:978-600-114-567-4.
3. "آزادی های گروهی", مجد, تهران, 1391, شابک:9876001930348.

تیم اجرایی

امیر نظام براتی

حقوق عمومی استادیار حقوق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

nezambaratigmail.com

ویراستار

محمدهدایتی زفرقندی

ویراستار

za.com

مدیر علمی و اجرایی

شهریار نبوی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

shahryar.nabavigmail.com