نمایه نویسندگان

ا

 • امامی، محمد درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]

ب

 • براتی، سحر جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در ایران و تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 131-156]

پ

 • پورارشد، نادر معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]
 • پورضیایی منش، روزبه تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 1-26]

ج

 • جعفری، مصطفی تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 1-26]

ح

 • حسین شرقی، شیدا شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 122-148]

خ

 • خانی والی زاده، سعید اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-98]
 • خسروی، حسن تحلیل رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی رویکرد گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 101-129]

ر

 • رستمی، مریم درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]
 • رستمی، ولی تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 29-62]
 • رضوانی، سید حسین تحلیل رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی رویکرد گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 101-129]

س

 • سجادی، سیدسعید قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 65-88]

ص

 • صادقی، محمدحسین تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 29-62]

گ

ل

 • لطفی، امیرعلی اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-98]

م

 • محبی، داود جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در ایران و تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 131-156]
 • ملکوتی هشجین، حسین واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛ نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 91-119]

ن

 • نجارزاده هنجنی، مجید شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 122-148]
 • نیکونهاد، حامد مؤلفه‌های بنیادین حقوق اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در منطق و منطوق قانون اساسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 152-185]

و

 • واعظی، سیدمجتبی درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-23]

ی

 • یوسف زاده، محمد واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛ نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 91-119]