کلیدواژه‌ها = حاکمیت
علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 112-128

محسن قاسمی


شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی

دوره 15، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 122-148

مجید نجارزاده هنجنی؛ شیدا حسین شرقی


حاکمیت: اسطوره حقوق عمومی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 107-126

محمد رضا ویژه


مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 49-86

کوروش استوار سنگری


علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 155-168

محسن قاسمی


محدودیت‌های حقوق بشر در اسناد بین المللی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 169-178

عباس کوچ نژاد