کلیدواژه‌ها = انتخابات
فلسفه‌وجودی‌مجلس دوم دردولت‌های یکپارچه و فدرال

دوره 13، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 103-126

بیژن عباسی؛ مرتضی همتی


تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 29-64

جواد تقی‌زاده؛ حسن بانشی


اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 27-48

جواد تقی زاده؛ طیبه کریم زاده شریف آباد


بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 49-88

خیرالله پروین؛ روح الله علیدادزاده


بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 87-116

حسن خسروی


نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 9-29

بهروز ترک زاد


انتخابات و نظارت شورای نگهبان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 3-27

جواد اطاعت


تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 27-56

جواد تقی زاده دوغیکلا