کلیدواژه‌ها = دولت
شیوه‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصیِ متولّی خدمات عمومی

دوره 15، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 122-148

مجید نجارزاده هنجنی؛ شیدا حسین شرقی


پاسخگویی در نظام حقوق اساسی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 91-120

محمّد حسنوند؛ علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ مرضیه سلمانی سیبنی


مسئولیت مدنی دولت از مصونیت تا مسئولیت

دوره 6، شماره 12، اسفند 1388، صفحه 19-52

مشتاق زرگوش


مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 49-86

کوروش استوار سنگری


اندیشه های مهم سیاسی درباره ی ماهیت دولت

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 131-140

بیژن عباسی