نویسنده = جواد تقی زاده
اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 27-48

جواد تقی زاده؛ طیبه کریم زاده شریف آباد


دیوان قانون اساسی فدرال آلمان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1387، صفحه 125-148

جواد تقی زاده


شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386

جواد تقی زاده


اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1385، صفحه 267-287

جواد تقی زاده


اساسی سازی حقوق اسپانیا

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 225-247

جواد تقی زاده


حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 191-214

جواد تقی زاده


آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 163-188

جواد تقی زاده