اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سیدمحمد هاشمی

دکترای تخصصی حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

dr.sm.hashemigmail.com


سوابق علمی  پژوهشی دکتر سید محمد  هاشمی 
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی : استاد

مرتبه استخدامی - پایه 32

تحصیلات : دکتری تخصصی

گروه آموزشی :حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارج علمی و تحصیلی:

دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه پاریس 1 (پانتئون-سوربن) – فرانسه - 1975

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - I.I.A.P (پاریس) – فرانسه - 1972

کارشناسی حقوق - دانشگاه تهران - 1347

تألیفات :

کتابها :

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی -1374 (چاپ1) با تعددتجدید چاپ

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - 1372(چاپ1) با تعددتجدید چاپ

نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه شهید بهشتی - 1370

حقوق بشر و آزادیهای اساسی - نشر میزان – چاپ اول 1384 - با تجدید چاپ

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی - نشر میزان – چاپ اول 1390 - با تجدید چاپ

حقوق کار - تألیف (در شرف اتمام)

حقوق اساسی تطبیقی - تألیف (در شرف اتمام)

 

مقالات ( مجلات ، سمینارها ، همایش ها ) :

مدیریّت سیاسی (از سیاستگذاری تا سیاستگزاری) – انتشارات نهاد ریاست جمهوری - 1366

نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران مجله دانش مدیریّت (دانشگاه تهران) - 1369

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی -1369

تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی - 1371

آیین نامۀ داخلی مجلس : ضرورت بازنگری و تغییر بنیادی – مجله مجلس و پژوهش - 1372

بررسی تطبیقی حقوق زن در نظامهای داخلی و بین المللی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهیدبهشتی - 1374

ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی – مجله مجلس و پژوهش - 1374

تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود – مجله مجلس و پژوهش -1376

نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات – مجله مجلس و پژوهش - 1374

حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه  - مجلّۀ فرزانه - 1375

La République islamique au regard de sa constitution - Cahier de l’Orient 1989-

جامعة مدنی و نظام سیاسی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه  شهیدبهشتی -1377

جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها - سمینار گفتگوی تمدّنها (دانشگاه شهید بهشتی) 1383

بازرسی و نقد رابطة منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران - سمینار دانشگاه تهران -1382

نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی -همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها (دانشگاه مفید) 1380

توسعه همه جانبه و استقلال قضایی (همایش سیاستها و مدیریت و برنامه ریزی) - مؤسّسۀ عالی آموزش و پژوهش -1382

ضرورت تعیین یک سیاست دانشگاهی شایسته برای حمایت از دانشجویان - همایش در دانشگاه تربیت مدرس - 1378

نظارت شورای نگهبان «انضباطی» است، نه «استصوابی» و نه «اطّلاعی» - مجله مدرّس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرّس -1382

تامین اجتماعی در حقوق بشر و  حقوق اساسی - همایش سازمان تأمین اجتماعی (دانشگاه تهران) -1382

آزادی بیان، احزاب و مطبوعات  (همایش هیأت پیگیری و نطارت بر اجرای قانون اساسی) – نهاد ریاست جمهوری -1380

تحلیل حقوقی جرائم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهیدبهشتی -1371

تفکیک و تعامل قوا (همایش هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی) ریاست جمهوری -1384

قانون اساسی و حاکمیّت مردم - سمینار (دانشگاه شهید بهشتی) - 1383

از فلسفه  سیاسی تا حقوق اساسی - مجلۀ حقوق اساسی -1382

بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه تهران -  دانشکدۀ حقوق (مجموعۀ مقالات) -1383

رابطه منطقی دموکراسی و حاکمیت قانون (کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی)همایش حقوق بشر -1383

État de droit et organisation de la protection des droits de l’homme دانشگاه پاریس 5 - 2009

مفهوم «دولت» در ارتباط با صلاحیّت دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری - 1388

حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئرری تا عمل - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1388

Institutional Control of Constitutionalism in Iranمؤسّسۀ ماکس پلانک  - 2009

Sûreté judiciaire et la justice digne et convenable   کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 2011

 


سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها ):

سرپرستی و ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور -اسفند 1357 تا 1359

سرپرستی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم (پردیس فارابی دانشگاه تهران) دانشگاه تهران - اسفند 1357 تا 1362

مشاور حقوقی رئیس جمهور - ریاست جمهوری - 1361-1368

مشاور حقوقی ریاست جمهوری - ریاست جمهوری - 1368-1384

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل (دانشکدۀ حقوق) - دانشگاه شهید بهشتی -1376 تا 1388

گزارشگر و عضو رسمی گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون و شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد (ژنو) - شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد - 2002-2008

عضو هیأت عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملّی) - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1374 تا کنون

وکیل پایۀ یک دادگستری - عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز - 1382 تا کنون

 

سوابق تدریس  :

حقوق اساسی (کلّیات) – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اساس جمهوری اسلامی ایران – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران و ...

حقوق کار - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اداری - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران(پردیس قم)

حقوق بشر اسلامی – کارشناسی - دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اساسی تطبیقی - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران،شهید بهشتی 

حقوق بشر - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

حقوق بشر - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی ، پردیس قم ، آزاد - واحد علوم و تحقیقات

اصول و مبانی کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی، پردیس قم، واحد علوم و تحقیقات

نظارت بر اعمال حکومت - دکتری حقوق عمومی -دانشگاه شیهد بهشتی ، پردیس قم ، علوم و تحقیقات

مبانی فلسفی و کلامی حقوق عمومی - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

پروژه های پژوهشی :

برسی تحلیلی و تدوین پیش نویس آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - 1373 – 1374

 

افتخارات :

1-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2)  : کسب جایزۀ کتاب شایستۀ سال 1373  از  ریاست جمهوری

2-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) :  کسب جایزۀ کتاب سال 1375  از  ریاست جمهوری

3-     کسب نشان علمی دانش از ریاست جمهوری در سال 1382    

همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشی اروپا

1-     همکاری پژوهشی با شورای پژوهشی وابسته به سفارت فرانسه در ایران

2-     همگاری با دانشگاه پاریس به عنوان استاد راهنمای رسالۀ دکتری

3-     همکاری با دانشگاه مون پولیه به عنوان استاد مشاور و داور رسالۀ دکتری

4 – شرکت فعال در همایشهای حقوقی از طریق سخنرانی و ارائۀ مقالات