اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیدمجتبی واعظی

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/mvaezi
mvaezishirazu.ac.ir
07136134854


انتشارات
 • مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها

   

      -واعظی س، کیانی ف، کیانی ا "ضرورت و نشانه های مصونیت و امنیت اعضای هیات علمی به عنوان نخبگان فکری - اجتماعی " همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت (1395)
      -واعظی س، فریدونی ر "بررسی جایگاه زن (مادر) در نظام حقوقی ایران از منظر معیارهای حقوق بشری " همایش ملی جایگاه و نقش مادر (1395)
      -واعظی س "جایگاه عقیده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران " همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق عفو و دوستی (1395)
      -واعظی س، سلیمانی م "ماهیت دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " در تکاپوی حقوق عمومی (1393)
      -واعظی س، رضایی س "ضرورت ها و موانع ایجاد شهرداری الکترونیک در ایران " اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی (1393)
      -واعظی س "مبانی حقوق اداری، فقر نظریه پردازی در ایران " اندیشه های حقوق اداری (1392)
      -واعظی س "گستره مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران " قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (1391)

   

  چاپ کتاب

   

      -واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی " چاپ اول (1389) جاودانه تهران
      -واعظی س "دادگستری اساسی " -- (1390) جاودانه تهران
      -واعظی س "درآمدی بر حقوق عمومی " چاپ دوم (1388) جاودانه تهران
      -امامی م، واعظی س، سلیمانی م "ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " چاپ اول (1391) نشر میزان تهران
      -واعظی س "رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر دوم " چاپ اول (1392) جاودانه جنگل، معاونت آموزشی دیوان عدالت اداری تهران
      -واعظی س "اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر موتمنی " چاپ اول (1392) مجد تهران
      -واعظی س "شکل گیری حقوق اداری " چاپ اول (1392) شهرداد شیراز
      -واعظی س، سلیمانی م "در تکاپوی حقوق عمومی " چاپ اول (1393) جنگل ایران
      -Vaezi S "la Constitution et la competence du juge administratif " چاپ اول (2014) presses academiques francophones فرانسه