اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمد قاری سیدفاطمی

حقوق بین الملل استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

m-fatemisbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, انگلستان, انگلستان.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)


دروس ارائه شده قبلی

1. اصول فقه (دکتری)
2. بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی (دکتری)
3. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
4. حقوق بشر (دکتری)
5. نقدو بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل (دکتری)
6. اصول فقه 1 (کارشناسی)
7. اصول فقه 2 (کارشناسی)
8. حقوق بشر در اسلام (کارشناسی)
9. حقوق بین الملل عمومی 1 (کارشناسی)
10. حقوق بشر از دیدگاه اسلام (کارشناسی ارشد)
11. حقوق بشردوستانه ومسئولیت بین المللی فردی (کارشناسی ارشد)
12. حقوق بین الملل اسلام (کارشناسی ارشد)
13. حقوق پناهندگی (کارشناسی ارشد)
14. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
15. حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر (کارشناسی ارشد)
16. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
17. نظام بین المللی حقوق بشر (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. S. Ghari seyed fatemeh, "Autonomy Euthanasia and the Right to Die with Dignity A Comprison of Kantian Ethics and Shiite Teachings" , Islam and Christian - Muslim Relations, Vol.18, pp.345-355, 2007.
2. S. Ghari seyed fatemeh, "Who is a Refugee Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights Shi i Fiqh and the Iranian Legal Sytem" , Netherlands Philately Journal, Vol.9, 2005.
3. س. قاری سیدفاطمه, ح. پیری, س. محمودی, "کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 49, صفحات:1149-1169, 1398.
4. م. مرادی برلیان, س. حسینی بهشتی, س. قاری سیدفاطمه, "دولت ممتنع:خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلاق" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 19, صفحات:81-112, 1397.
5. پ. مهرارام, س. قاری سیدفاطمه, "ویتگنشتاین متاخر و حقوق" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:65-88, 1396.
6. م. نیکوئی, س. قاری سیدفاطمه, "حقوق طبیعی و حق طبیعی تطور تاریخی و تحلیل مفهومی" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:747-769, 1396.
7. س. جعفرزاده, ع. عمرانی, س. قاری سیدفاطمه, "مفهوم روشهای تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت" , حقوق پزشکی, نسخه 10, صفحات:151-176, 1395.
8. س. قاری سیدفاطمه, "رویکرد عدلیه ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-38, 1395.
9. س. قاری سیدفاطمه, م. نیکوئی, "اندیشه ابن سینا الهام بخش نظریه حقوق طبیعی آگویناس" , پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, نسخه 2, صفحات:49-76, 1394.
10. س. قاری سیدفاطمه, م. دهقان, "حاکمیت قانون سنگ بنای به زمام داری در نظام حقوقی افغانستان" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:173-207, 1393.
11. س. قاری سیدفاطمه, ح. قنبری, "نظریه م رز های بسته تحلیل اخلاقی حق بر تردد" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:493-559, 1392.
12. س. قاری سیدفاطمه, س. حسینی, "جبران خسارت در نظام های منطقه ای حمایت از حقوق بشر ارز یابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:213-259, 1392.
13. س. قاری سیدفاطمه, ز. رستمی, "رویکرد مسئولیت افرادی و عملیات صلح ملل متحد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:123-171, 1391.
14. س. قاری سیدفاطمه, ع. فلاح زاده, "عدالت رویه ای و تکلیفبه بیان دلایل تصمیمات اداری روی کرد حق بنیاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:173-218, 1391.
15. س. قاری سیدفاطمه, م. بالوی, "دولت مدرن حق بنیاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-293, 1390.
16. س. قاری سیدفاطمه, ع. مشهدی, "ماهیت حق بر محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:221-253, 1390.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. S. Ghari seyed fatemeh, "Conflict of indicators in Usul al- Figh" , In Conflict of indicatordin Usul al- Figh (Conflict of indicators in shiite Legal hermeneutics), 2019.
2. س. قاری سیدفاطمه, "مفهوم حقوق شهروندی و راطه آن با حقوق بشر و حقوق عامه" نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی, 1394.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "حقوق بشر در جهان معاصر ، دفتر اول درآمدی بر مباحث نظریغ مفاهیم ، مبانی، قلمرو و منابع", فرهنگ معاصر, تهران, 1396, شابک:978-946-9940-68-8.
2. "حقوق بشر در جهان معاصر ، دفتر دوم جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها", نگاه معاصر, تهران, 1396, شابک:978-964-9940-69-4.
3. "مردی از تبار خرد و فضیلت", فرهنگستان علوم, تهران, 1395, شابک:00000000000.
4. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم: در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم -مبانی- قلمرو و منابع", موسسه مطالعات و پزوهشهای حقوقی شهر دانش, تهران, 1390, شابک:978-964-8200-25.
5. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها", شهر دانش, تهران, 1388, شابک:978964820023.
6. "حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم : درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم ، مبانی،قلمرو و منابع", شهر دانش, تهران, 1388, شابک:978964820023.