اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

بیژن عباسی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

babbasiut.ac.ir
02161112356


 

تحصیلات

 

Ph.D ,1385,حقوق عمومی,دانشگاه نانت
M.Sc ,1378,حقوق عمومی,دانشگاه تهران
کارشناسی,1375,حقوق,دانشگاه شیراز

 

 

زمینه­های تخصصی

و حرفه­ای

 

 

 

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

 

 

 

 

 
   

 

 

فعالیت های علمی

  • مقالات

- نظامحقوقیحاکمبرکنترلاجتماعاتدرپرتوپلیسقانونمدار. عباسیبیژن, بیاتیعلی (1397)., فصلنامهدانشانتظامی, 20(3), 79-103.

-
نسبتسنجیصلاحیتهایشورایعالیمدیریتبحرانوسازمانمدیریتبحرانکشور. عباسیبیژن, صادقیمحمدحسین (1397)., فصنامهحقوقاداری, 5(15), 103-124.

-
بررسیسیاستگذاریوقوانینومقرراتسلامتدرآمریکا. عباسیبیژن (1397)., فصلنامهمطالعاتحقوقعمومی, 48(1), 105-120.

-
نگاهیبهآسیبهاینظامحقوقعمومیکشوروراهکارهایاصلاحوتوسعهآن. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1397)., دوفصلنامهعلمی - تخصصیعلامه, 17(52), 61-96.

-
ارزیابیتطبیقیاستمرارمبانیقانوناساسیدرنظامهایحقوقیایران،فرانسهوآمریکا. سالاریعثمان, عباسیبیژن (1396)., پژوهشنامهحقوقاسلامیدانشگاهامامصادق (ع), 18(2), 49-71.

-
قراردادهایاداریازمنظرفقهمذاهباسلامی. عباسیبیژن, حسینیالموسویسیدمجتبی (1396)., فقهمقارن, 5(10), 17-54.

-
بینالمللیشدنحقوقعمومیمعاصر؛جلوههاومصادیق. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1396)., مجلهتحقیقاتحقوقی, 20(4), 187-211.

-
فلسفهوجودیمجلسدومدردولتهاییکپارچهوفدرال. عباسیبیژن, همتیمرتضی (1396)., حقوقاساسی, 13(25), 95-118.

-
مبانیحقوقییارانههایحزبی. عباسیبیژن, عبادیبشیرمقصود (1396)., فصلنامهمطالعاتحقوقعمومی, 47(1), 27-50.

-
همسانیبرخیازواژههایگویشگیلکیگالشیوزبانپهلوی. عباسیبیژن (1395)., مجلهفرهنگیگیلهوا, سال 25(144), 34-35.

-
ضرورتدرقانوناساسی؛مفهوم،مرجعتشخیصونظارت. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1395)., فصلنامهدانشحقوقعمومیپژوهشکدهشوراینگهبان, 5(15), 79-98.

-
نقشنهادهایعمومیغیردولتیدرخصوصیسازیایرانوآثارآن. عباسیبیژن, اکبریمینا (1395)., فصلنامهبرنامهریزیوبودجه, 21(3), 23-48.

- Research for public participation to maintain rule of law and good governance. Tamizkarmostaghim Mohammad, Abbasi Bijan (2016)., Bharati Law Review, IV(4), 102-122.

- تاثیرهدفمندکردنیارانههابرتحققحقوقاجتماعی. عباسیبیژن, مقیمیمحمد (1394)., حقوقاساسی, سالیازدهم(23), 113-140.

-
ابعادحقوقیمیراثمشترکبشریتدرفضایماورایجو. عباسیبیژن, رستمیمرتضی (1394)., مجلهمطالعاتحقوقیدانشگاهشیراز, هفتم(2), 27-59.

-
شوراهایمحلیوکارکردوضعقواعدعامالشمول. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1394)., فصنامهحقوقاداری, دوم(7), 11-31.

-
بررسیتطبیقیمسئولیتمدنیاداره. عباسیبیژن (1393)., فصنامهحقوقاداری, سالدوم(5), 33-63.

-
مردمسالاریدینی،احزابونظامانتخاباتیمجلسشورایاسلامی. عباسیبیژن (1393)., حقوقاساسی, سالیازدهم(21), 67-99.

-
گزارشهایکمیتهمنعتبعیضعلیهزناندرخصوصمشارکتسیاسیزناندرکشورهایاسلامی. عباسیبیژن (1393)., فصلنامهمطالعاتتقریبیمذاهباسلامی (فروغوحدت), سالنهم(35), 47-61.

-
قواعدوشرایطاجرایاعمالادارییکجانبه. عباسیبیژن (1393)., فصنامهحقوقاداری, سالیکم(3), 35-69.

-
تفکیکقواواختیاراتدرایرانباستاندورهاشکانیانوساسانیان. عباسیبیژنمصطفیجعفری (1392)., حقوقاساسی, سالدهم(20), 115-146.

-
قواعدوشرایطشکلگیریاعمالادارییکجانبه. عباسیبیژن (1392)., فصلنامهحقوق (مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی), 42(2), 125-145.

-
اصلانطباقخدماتعمومیدرپرتوقوانینومقرراتورویهقضاییج. ا.. عباسیبیژن, کیافاطمه (1392)., فصنامهحقوقاداری, 1(1), 49-79.

-
بررسونقدرایشماره 4 مورخ 14/1/1391 هیاتعمومیدیوانعدالتاداریدرخصوصاختیارات  سازمانهایاداری. عباسیبیژن (1392)., فصلنامهرای, 1(1), 95-102.

-
حقوقاداری. عباسیبیژن (1391)., دانشنامهحقوقایران, 1(1), 20-40.

-
خطرتخریبآثارتاریخیروستاهایگیلان. عباسیبیژن (1391)., مجلهفرهنگیگیلهوا, 21(123), 41-42.

- The position of religion in the course of Human rights ideas from the perspective of iranian intellectuals.  Mehdi Mokhtari, Abbasi Bijan,  Rahim Alesheikh (2012)., Australian Journal of Basic and Applied  Sciences, 6(7), 218-225.

- بررسیتطبیقیشرایطانتخابکنندگانوانتخابشوندگاندرمجالسایرانومالزی. عباسیبیژن, جعفریمصطفی (1390)., مجلهمطالعاتحقوقتطبیقی, 2(2), 115-132.

-
قلعهیتاریخیفیروزکوهودشتکلمازی. عباسیبیژن (1390)., مجلهفرهنگیگیلهوا, 20(118), 10-12.

-
نقدیبرساختاروصلاحیتهایپارلماندرانگلستان. عباسیبیژن (1390)., حقوقومصلحت, 2(5), 63-85.

-
دادرسیاساسییانظارتبرمطابقتقوانینعادیباقانوناساسی. عباسیبیژن (1389)., مجلهمطالعاتحقوقتطبیقی, 1(2), 81-99.

-
کنکاشیدرمنابعحقوقاساسی. عباسیبیژن (1389)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 4(3), 247-260.

-
اصلرایگانبودنخدماتعمومیدرپرتوقوانینورویهقضاییج. ا. ایران. عباسیبیژن (1388)., حقوقاساسی, 8(17), 1-28.

-
نقدوبررسینظامهایانتخاباتیاکثریتیوتناسبی. عباسیبیژن (1388)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 39(3), 239-257.

-
اندیشههایمهمسیاسیدربارهیماهیتدولت. عباسیبیژن (1388)., حقوقاساسی, 11(11), 131-139.

-
بررسیوظایفواختیاراتشوراهایشهروروستادرفرانسه. عباسیبیژن (1387)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 4(38), 295-281.

-
بررسیروشهایاعمالمردمسالاریمستقیمونیمهمستقیم. عباسیبیژن (1387)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 38(2), 215-235.

-
بررسیویژگیهایحقوقیدولت. عباسیبیژن (1386)., پژوهشنامهحقوقوعلومسیاسی, 2(5), 91-108.

-
شیوههایبازنگریدرقوانیناساسی. عباسیبیژن (1386)., مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی, 37(4), 107-124.


 

  • کنفرانس ها

- جایگاهومحدودیتهایانجمنهایایالتیوولایتییااستانوشهرستاندرقانوناساسی  وقوانینعادیدورهمشروطه. عباسیبیژن (1396)., همایشملیقانوناساسیودولتمشروطهدرایران, 25-25 دی, تهران, ایران.

-
جایگاهحکومتمحلیدرقانوناساسیایران. عباسیبیژن (1396)., دهمینکنگرهحقوقاساسیفرانسه (دانشگاهلیل 24-22 ژوئن 2017), 1-3 خرداد, لیلونگوه, فرانسه.

-
اصلبرابریدرحقوقداخلیوبینالملل. عباسیبیژن (1395)., اولینهمایشملینگرشینوبرحقوقشهروندی, 18-19 بهمن, تبریز, ایران.

-
خدماتثبتاحوالوحقوقشهروندی. عباسیبیژن (1394)., همایشملیحقوقثبتاحوال, 26-27 فروردین, تهران, ایران.

-
بررسیروابطحقوقیدولتوشهرداریتهراندرپرتوحکمرانیخوبشهریوساماندهیپایتخت. صادقیمحمدحسین, عباسیبیژن (1393)., همایشتمرکززداییوساماندهیپایتخت, 4-5 بهمن, تهران, ایران.

-
پایهریزینظامجمهوریاسلامیوقانوناساسیسال 1979 آن. عباسیبیژن (1393)., نهمینکنگرهیحقوقاساسیفرانسه, 5-7 خرداد, لیون, فرانسه.

-
بررسیتطبیقینقشقوهیمجریهدرپیشنهادقانونوتفویضاختیارقانونگذاری. عباسیبیژن (1391)., همایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیج. ا. ایران, 12-12 آبان, تهران, ایران.

- les regles du droit administratif dans la constitution iranienne. Abbasi Bijan (2011)., 8e congres of constitutional law, 16-18 June, Nancy, France.

- بررسیتطبیقیصلاحیتهایدیوانعدالتاداریجاایرانوشورایدولتیفرانسه. عباسیبیژن (1388)., همایشدیوانعدالتاداری  چالشهایدادرسیاداریوراهکارها, 31-31 فروردین, تهران, ایران.

- la modalite de lexercice du pouvoir de revision constitutuonnel en droit iranien. Abbasi Bijan (2008)., 7e congre of constitutional law, 26-28 September, Paris, France.

- بازنگریدروسحقوقیرشتهعلومسیاسی. عباسیبیژن (1387)., همایشآموزشعلومسیاسیچشماندازوراهکارها, 7-7 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
جوانانوشرایطبهرهگیریازحقمشارکتسیاسی. عباسیبیژن (1386)., همایشملیحقوقعمومی،دولتوجوانان, 7-7 بهمن, تهران, ایران.


  • کتب

- حقوقاساسیجمهوریاسلامیایران. عباسیبیژن (1397).

-
جایگاهشوراهایمحلیدرنظامحقوقیایران. عباسیبیژن, سهرابلوعلی (1397).

-
گیلاننامه. عباسیبیژن (1396).

-
حقوقایران. عباسیبیژن (1396).

-
حقوق؛جانمایهبقاعاجتماع (مجموعمقالاتاهداییبهدکترسیدعزتا... عراقی). عباسیبیژن (1395).

-
حقوقاداریتطبیقی. عباسیبیژن (1395).

-
حقوقاساسیتطبیقی. عباسیبیژن (1394).

-
گیلاننامه . عباسیبیژن (1394).

-
مبانیحقوقاساسی. عباسیبیژن (1393).

-
فرهنگعامهروستاهایکوهپایهایشرقگیلان. عباسیبیژن (1393).

-
مبانی  حقوقعمومی. عباسیبیژن (1393).

-
روشپژوهشدردانشحقوق. عباسیبیژن (1393).

-
درتکاپویحقوقعمومی. عباسیبیژن (1393).

-
بررسیتطبیقیجایگاهرئیسجمهوردرج. ا. ایران. رستمیولی, عباسیبیژن (1392).

-
مجموعمقالاتاولینهمایشملیقوهمجریهدرحقوقاساسیج. ا. ایران. عباسیبیژن (1392).

-
اندیشههایحقوقاداری (مجموعمقالات). عباسیبیژن, اکبریمینا (1392).

-
ارجنامهدکترالماسی. عباسیبیژن (1391).

-
حقوقبشروآزادیهایبنیادین (سهنسلحقوقبشردراسلامایرانواسنادبینالمللیومنطقهای). عباسیبیژن (1390).

-
حقوقدرپرتونظریهوکارکرد. عباسیبیژن (1389).

-
حقوقاداری. عباسیبیژن (1389).

-
مجموعهمقالاتبهمناسبتروزحقوقبشراسلامی. عباسیبیژن (1389).

-
مبانیحقوقاساسی. عباسیبیژن (1388).


 

  • مجلات

 

 

 


پایان نامه ها و رساله ها

- نقدوبررسیعملکرددولتافغانستاندراجرایکنوانسیونحقوقکودکمومنهاکبر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/11/29

-
بررسیمفهومقانونازآغازسلطنتناصریتاانقلابمشروطه (1227-1285ش)رضایعقوبی,بیژنعباسیدکتری، 1397/11/10

- A desirable model of judicial review of government regulations in Iran, with emphasis on improving the effectiveness of the Administrative Justice court
محمدامینابریشمیراد,بیژنعباسیدکتری، 1397/11/07

- the role of government in founding the sports clubs and their activities
ابوذرنظریان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/31

- Evolving role of the government from the perspective function
حسینپشتدار,بیژنعباسیدکتری، 1397/06/27

-
بایستههایقراردادهایالحاقیدرپرتوحقوقوآزادیهامحمودپوررضاییفشخامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/25

-
بررسیتطبیقیمسولیتمدنیدولتدرجمهوریاسلامیایرانومسولیتمدنیبینالمللیدولتهاشروینپاکدینپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/25

- "A Review and Study on the Guardian Council's Interpretative Theory in relation with the Function of Councils in Administering the Local Affairs
رسولالوندی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1397/06/20

-
بررسیتطبیقیمبانیاصولتغییرناپذیرقانوناساسیوحقحاکمیتملیعبدالحمیدرحمانیان,بیژنعباسیدکتری، 1396/11/30

-
نقدوبررسیدیدگاههایمختلفدربارهجهانیشدنحقوقاداریمحمدوارستهبازقلعه,بیژنعباسیدکتری، 1396/11/18

- Rights and freedoms of non-Muslim people in Islamic society
امیرنجاتیدرچه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/07/05

-
الزاماتحقوقیسیاستهایکلیانتخاباتدرجمهوریاسلامیایرانهادینعمتیهابیل,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/07/03

-
تحلیلموانعوچالشهایحقوقیتحققسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیازمنظرحقوقعمومیامیدعلیداداشلو,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/27

- Nature and Basis of the Political prosecution and hearing and its Process in the jurisdictions of Iran, France and USA
عبداللهعباسیفیروزجاه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/26

- The parliament election law in the light of the general election policy
حسینکاوسیقهفرخی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/06/25

-
الگویمطلوبدادرسیاساسیبراساسالزاماتوظرفیتهایمقرردرحقوقاساسیجمهوریاسلامیایرانمیثمدرویشمتولی,بیژنعباسیدکتری، 1396/04/17

-
بررسیتطبیقی- حقوقینظاممالیاحزابسیاسیمقصودعبادیبشیر,بیژنعباسیدکتری، 1396/03/27

-
راهکارهایپاسداریازمنابعطبیعیدرحقوقاداریایرانپرویزابوییمهریزی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1396/03/24

-
بررسیتحلیلیآرایفقهایشوراینگهباندرنظارتبرمقرراتدولتیمجتبیحسینیالموسوی,بیژنعباسیدکتری، 1395/12/15

-
بررسیمفهوموماهیتحقوقیدعاویمالیاتیمحسنفرضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/11/25

-
نقدوبررسیقانونحمایتازآمرانبهمعروفوناهیانازمنکرارغوانخدائی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/11/08

-
تضمینحقوقمالکانهازمنظرحقوقعمومیدرجمهوریاسلامیایرانزینالعابدینتقویفردود,بیژنعباسیدکتری، 1395/10/22

- Legal Shape of Iraqi Administration in Internal and Territorial shape
حامدسلامات,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/10/22

-
بررسیتطبیقینظارتقضاییبرتعیینمنابعدرآمدیشهرداریدرایرانوانگلستانمحسنخاکزادشاهاندشتی,بیژنعباسیدکتری، 1395/10/18

-
مطالعهءانتقادیمکتبحقوقطبیعیبانظربهآراءعلمایشیعهمعاصرپرویننوریپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

- Hearing Criticism of municipalities article-100 commissions for 1392 authorized code in administrative justice court
امیرحسینایزدپناهی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

-
مطالعهتطبیقیحدوداختیاراتقوهمقننهدرامرقانونگذاریدرایرانوانگلیسحسنکشتکاری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/07/13

- comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules.
شیواامیریان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/28

-
رابطهتوازنوتفکیکناپذیریامنیتملیوآزادیهایفردی(باتاکیدبرنظامحقوقیجمهوریاسلامیایران)زهرامحسنپوراژیه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/23

- The Obligations of Incorruption in Bureaucratic Organizations in the light of General Bureaucratic Policies
شقایقشکریپور,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1395/06/17

-
بررسیابعادحقوقعمومیخانوادهدررویهشوراینگهبانمهساروزبهانی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/12/12

- Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran
روزبهطاهری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/11/27

- Legal Framework of budgetary system of municipalities in Iran and France
معصومهعامری,بیژنعباسیدکتری، 1394/10/06

-
بررسیحقوقبنیادینبشربیگانگانوضمانتاجرایآندرحقوقبینالمللفائزهافتخاری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/0715

- «
تأثیرحقوقاساسیبرحقوقخصوصی»مسلممحمدزاده,بیژنعباسیدکتری، 1394/07/14

- The rule of principles of the doctrine of good administration in the formation and execution and revocation of unilateral administrative acts
محمدمحسنروزیطلب,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/29

-
ممنوعیتپوششاسلامیباتأکیدبرآراءدادگاهاروپاییحقوقبشرمهدیمینوی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/29

-
اندیشههایحقوقعمومیدرگلستانسعدیاحمدرضاقیصری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/23

- The Role of the Administrative Supreme Court in Promotion and Development of Urban Law
معصومهکسایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
بررسیتطبیقینظامحقوقیحاکمبرشرکتهایدولتیدرحقوقایرانوانگلیستارامحسنی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
سازوکارحقوقینظارترئیسجمهوربراعمالوتصمیماتهیأتوزیرانمحمدمهدیناصری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

-
مطالعهتطبیقیاقتدارقوهمجریهدربرابرقوهمقننهدرحقوقایرانوانگلیسنگارعطارنژاد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/21

- Comparative study of the social rights of persons with disabilities in Islam and positive law
مسعودحسنآبادی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/17

-
صلاحیتمقرراتگذاریرئیسقوهقضائیهونظارتبرآنحسینآیینهنگینی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/06/11

- Assessment of political and administrative functions of the interior ministry with the good governance components
محمدحسینصادقی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1394/05/04

-
تضمینحقوقشهروندیدرفرایندتصمیمگیریاداریآیتکینارمزد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/12/15

-
اصولومبانیحقوقعمومیدرقابوسنامهفاطمهعبدالهی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/11/25

-
راهکارهایحقوقیمقابلهبافساداداریدرحقوقاتحادیهاروپاعلیاصغررضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/07/14

-
آثارتحریمبرحقبرسلامتدرحقوقبینالمللزهراپازکی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/07/01

-
حدوددخالتدولتدرکارکردنظامهایحرفهای (مطالعهموردی: سازماننظامپزشکیایران)رضاکوشنده,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/30

- Reviews legal status of Shiite religious freedom Republic of Azerbaijan With emphasis on human rights standards
سلمانشمسالدیننژادمطلق,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/29

- Comparative analysis of the emersion and combination reasons of second legislative congresses in compound and wide countries
مرتضیهمتی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/29

-
مسئولیتبینالمللیسرمایهگذارانخارجیدرقبالنقضموازینحقوقبشریمسعودحبیبیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/06/25

-
بررسیتطبیقیماهیتحقوقیسازمانومصوباتشوراهایمحلیدرپیشازانقلاباسلامیوپسازآنسالارشاکرجناقرد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/05/15

-
مفهومحقوقیتبعیضمثبتدرنظامحقوقبشرباتأکیدبرمعلولانوایثارگرانمحمدرضاآفتاب,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393/04/02

-
تضمینشغلیکارگراندرحقوقایرانواسنادبینالمللیلیلاسلطانیفرد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1393

-
بررسیاصلبیطرفیدولتدرارائهخدماتعمومیفرشاددادخدایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/12/02

-
بررسیتاثیرهدفمندکردنیارانههادراجرایاصلسومقانوناساسیمحمدمقیمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/15

-
نظامحقوقیحاکمبرتولیدفیلموسینمادرجمهوریاسلامیایرانمجتبیبیات,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/08

-
حقوقبشرازمنظرمکاتبنوپوزیتویستیامیراحمدی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/07/08

-
آثارالحاقایرانبهکنوانسیونتجدیدنظرشدهکیوتودرحقوقگمرکیایرانامیرمحسنمختاریاردکانی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
بررسیفرآیندنظارتشوراینگهبانازمنظراصولدادرسیمنصفانهآریانازموسوی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
جامعهبینالمللیومسئولیتحمایتبرایرفعفقربهعنوانمظهرنقضگستردهیحقوقبشرمهدیشیخپورقاسمینیا,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
تعزیراتحکومتیونقشآندرجلوگیریازتخلفاتبهداشتینادرصالحی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
نظامحقوقیحاکمبرسایتهایخبریزهرانظریمهر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
قراردادهایاداریازمنظرقواعدعمومیقراردادهاعلیرضاداودی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

- Combatting human trafficking especially in women and children in international law
نیوشاقوامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
مطالعهتطبیقیحقدسترسیبهاطلاعاتدرنظامحقوقیایرانو  دموکراسیهایغربیامیدکریمیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/31

-
نقشمقاماتعمومیدرعفووبخشودگیدرحقوقاساسیایرانغلامرضافلاحیشاهآباد,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/28

-
صلحوداوریدعاویشهرداریهافخرالدینحیدریمنش,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/06/18

-
نظامحقوقیحفاظتازمیراثهایطبیعیبعنوانمیراثبشریتباتاکیدبرکنوانسیون 1972 یونسکوزهراعظیمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/17

-
مبانیالزامدولتدردخالتدرحریمخصوصیاشخاصسودهمکارم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/15

-
حمایتهایقانونیدرمقابلهباپدیدهکودکآزاریدرایرانوانگلستانپروینکیامهر,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1392/04/12

-
بررسیوتحلیلوضعیتحقوقیشیعیانعربستانسعودیباتاکیدبرموازینحقوقبشریاسرمکرّمیقرطاول,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/11/25

-
مقایسه  تطبیقیاصولناظربرحقوقبشرقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانواعلامیهجهانیحقوقبشررحیمآلشیخ,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/31

-
مقرراتگذاریمعادنوصنایعمعدنیحسینخوشامی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/31

- Enforcement of civil judgments against legal personalities of public law
امیدکریمی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/06/26

-
اصولبنیادینحاکمبرخدماتعمومی(اصلانطباق،رایگانبودنوتقدممنافععمومی) باتأکیدبرقوانین،مقرراتورویهقضاییجمهوریاسلامیایرانفاطمهکیا,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1391/04/21

-
نظارتاداریوقضاییبرشوراهایمحلیدرایرانوفرانسهمحمدرضانجفیالموتی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/12/01

-
بررسیشاخصههایالگویمتمرکز ( اروپایی ) دادرسیاساسیهادیآذری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/29

-
بررسیصلاحیتشعبدیوانعدالتاداریامینمظفری,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/28

-
بررسیآثارشروطحقوقبشردرموافقتنامههایتجارتترجیحیماجدعزیزیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/11/27

-
مبانیحقوقیصلحعادلانهدرنظامحقوقبینالمللمعاصر (بررسیمکاتبفلسفیحقوقبینالملل)علیرضاعباسی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/07/06

-
رژیمحاکمبرحقوقماهویوشکلیمودیانمالیاتیعلیپورهلشی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/06/31

-
مبانیفلسفیحقوقبشردراندیشهمارتینهایدگرعلیاکبرپیشدستی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/06/29

-
مهاجرتبینالمللیوحقوقبشرفاطمهپورعزیزیمردخه,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/04/27

-
دادرسیاداریدرمراجعدارایصلاحیتعامارسلانرضایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1390/03/23

-
بررسیابعادحقوقیحقبرسلامتبهعنوانیکیازحقوقبشرمرتضیزارعی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/11/23

-
ارزیابیابعادحقوقیفرآیندبررسیدورهایجهانیباتوجهبهعملکردشورایحقوقبشرسازمانمللمتحدسپیدهسمیعی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/10/29

-
بررسینقشنظارتیدیوانعدالتاداریبرنهادهایاداریباتاکیدبرقانونسال 1385حمیدرضائیان,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/09/15

-
حقبرخورداریمردمازتشکیلاتمناسباداریدرحقوقایرانمنیژهحسینیحقنواز,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/08/08

-
کارویژۀنظارتیمجلسدرنظامحقوقیایرانابوذرحسینپورسلوش,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1389/06/29

-
مکانیزمهایاصلبرائتدرنظامحقوقیایرانباتأکیدبرمعاهداتحقوقبشریمصطفیجعفریپورمقدم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/07/20

-
بررسیحقبهتوسعهدرعملونظربانکجهانیفرشادگراوند,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/07/12

-
حـقـوقبـشـردرپـرتـوجـهـانیشـدنعلیحسینی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/06/25

-
تفکیکقوادرایرانباستانفریماجمالی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1388/04/07

-
مقایسهمقرراتقانونکارسال 1337 و 1369 درخصوصتشکلهایکارگریباموازینبینالمللیکاررفیقمصطفایی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1387/12/19

-
تفکیکناپذیریآزادیاستقلالووحدتوتمامیتارضی(باتأکیدبراصلنهمقانوناساسیجمهوریاسلامیایران)محمدتمیزکارمستقیم,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1387/06/31

-
برابریمعلولانازحیثاستخدامواشتغالدرنظامحقوقیایرانواسنادبینالمللیوجیههزاریپورنقیبی,بیژنعباسیکارشناسیارشد، 1386/11/30