اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

حقوق محیط زیست دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

h_ramezanisbu.ac.ir


تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, فرانسه, فرانسه.

 

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. حقوق بین الملل محیط زیست (دکتری)
2. حقوق بین‌الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز (دکتری)
3. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
4. حقوق تجارت بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
5. حقوق حفاظت از پوشش گیاهی (کارشناسی ارشد)
6. سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست (کارشناسی ارشد)
7. کلیات حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. حقوق بین الملل کیفری (دکتری)
2. حقوق بین الملل محیط زیست (دکتری)
3. حقوق بین‌الملل محیط زیست در صنعت نفت و گاز (دکتری)
4. سازمانهای بین المللی غیر دولتی (دکتری)
5. سازمانهای غیر دولتی (دکتری)
6. حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)
7. حقوق تطبیقی (کارشناسی)
8. حقوق سازمان های بین المللی (کارشناسی)
9. کارتحقیقی 1 (کارشناسی)
10. کلیات حقوق (کارشناسی)
11. مبانی علم حقوق (کارشناسی)
12. متون حقوقی 1*به زبان خارجی * (کارشناسی)
13. تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
14. حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (کارشناسی ارشد)
15. حقوق بین الملل اقتصادی (کارشناسی ارشد)
16. حقوق بین الملل عمومی (کارشناسی ارشد)
17. حقوق بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
18. حقوق تجارت بین الملل محیط زیست (کارشناسی ارشد)
19. حقوق جزای بین الملل (کارشناسی ارشد)
20. حقوق حفاظت از پوشش گیاهی (کارشناسی ارشد)
21. حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
22. حقوق مخاصمات مسلحانه (کارشناسی ارشد)
23. روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی (کارشناسی ارشد)
24. سازمانهای بین المللی (کارشناسی ارشد)
25. سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست (کارشناسی ارشد)
26. کلیات حقوق محیط زیست (کارشناسی ارشد)
27. متون حقوق 3 (کارشناسی ارشد)
28. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
29. متون حقوقی 1 (زبان فرانسه) (کارشناسی ارشد)
30. متون حقوقی 2 (کارشناسی ارشد)
31. متون حقوقی 2 (زبان فرانسه) (کارشناسی ارشد)
32. متون حقوقی به زبان خارجی (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. S. Daryaee bajdadabadi, M. Ramazani ghavamabadi, S. Zamani, M. Kiqni, "International Legal Challenges on Biotechnological Products" , Journal of Politics and Law, Vol.9, pp.247-256, 2016.
2. S. Sajjadi, M. Ramazani ghavamabadi, "The Element of Access to Information in Arhus Convention and Act Regarding Dissemination and Free Access to Information" , Journal of Politics and Law, Vol.9, pp.103-124, 2016.
3. B. V., M. Ramazani ghavamabadi, "An Investigation of Right to Environment" , Journal of basic and applied scientific research (), Vol.6, pp.6065-6070, 2012.
4. M. Ramazani ghavamabadi, F. Rezaeipoor, "Further Steps Towards Sustainable Development" , SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2012.
5. M. Abdollahi, M. Ramazani ghavamabadi, M. Shafe, "A Critical Introduction to Iran Biosafety Law" , US-China Law Review, Vol.8, pp.401-412, 2011.
6. M. Ramazani ghavamabadi, M. Abdollahi, "Les nouvelles orientations du pouvoir judiciaire iranien a l egard des infractions environnementales" , ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, pp.423-431, 2010.
7. M. Ramazani ghavamabadi, "L ouverture modeste des instances juridictionnelles et quasi-juridictionnelles internationales au profit des O.N.G" , Revue Belge de Droit International, 2007.
8. M. Ramazani ghavamabadi, "La quatri me g n ration des droits de l homme" , Vol.2, pp.37-41, 2007.
9. M. Ramazani ghavamabadi, "R flexions sur l apport de troisieme de la g n ration des droits de l homme" , Vol.2, pp.34-36, 2007.
10. م. رمضانی قوام آبادی, م. علیزاده, "خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:121-146, 1398.
11. س. هنجنی, ص. نیاورانی, م. رمضانی قوام آبادی, ف. رستمی امانی, "مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی" , مجلس و راهبرد, نسخه 25, صفحات:239-264, 1397.
12. م. رمضانی قوام آبادی, "توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقهای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر" , پژوهش حقوق کیفری, صفحات:261-283, 1397.
13. م. رمضانی قوام آبادی, "حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی" , پژوهشنامه حقوق کیفری, نسخه 18, صفحات:155-182, 1397.
14. م. رمضانی قوام آبادی, ح. پیری, "مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل" , مجله حقوقی بین المللی, نسخه 35, صفحات:215-238, 1397.
15. م. رمضانی قوام آبادی, ه. حاجی ملا, "مداخله سازمانهای غیر دولتی به منزله دوست دادگاه در دادگاه بین المللی حقوق دریاها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:919-936, 1396.
16. م. رمضانی قوام آبادی, "تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی" , نشریه حقوق اساسی, صفحات:167-181, 1396.
17. م. رمضانی قوام آبادی, "حضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:137-165, 1396.
18. م. رمضانی قوام آبادی, م. بهمئی, "تحقق عدالت کیفری بینالمللی در آفریقا موانع و راهکارها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 47, صفحات:1-26, 1396.
19. م. رمضانی قوام آبادی, م. محمدی, س. حسینی, "تاملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت با تکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, نسخه 2, صفحات:147-175, 1396.
20. س. رحمانیان, م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت های چندملیتی فرعی به شرکت اصلی در دعاوی خصوصی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:110-130, 1395.
21. م. رمضانی قوام آبادی, ج. جوادمنش, "مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 46, صفحات:977-1001, 1395.
22. م. رمضانی قوام آبادی, "از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین المللی" , دولت پژوهی, نسخه 2, صفحات:1-40, 1395.
23. م. رمضانی قوام آبادی, "مسئولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال" , مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی, نسخه 2, صفحات:5-38, 1395.
24. م. رمضانی قوام آبادی, ب. شاملو, س. سجادی, "مطالعه تطبیقی دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون آرهوس" , پژوهش های روابط بین الملل, نسخه 1, صفحات:307-344, 1395.
25. م. رمضانی قوام آبادی, ح. شفیق فرد, "توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم چشم انداز نسلهای آینده" , سیاست جهانی, نسخه 5, صفحات:243-274, 1395.
26. و. نیکخواه, م. ویژه, م. رمضانی قوام آبادی, "تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 14, صفحات:147-158, 1395.
27. ر. فرخی, م. رمضانی قوام آبادی, س. زمانی, "نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 17, صفحات:57-83, 1394.
28. م. رمضانی قوام آبادی, "مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه از تاسیس تا فعالیت" , مجله مطالعات حقوق تطبیقی, نسخه 6, صفحات:1-27, 1394.
29. م. رمضانی قوام آبادی, ر. فرخی, "الگوی اروپایی حفاظت از آب بررسی حقوقی ابعاد دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا" , راهبرد اجتماعی فرهنگی, نسخه 4, صفحات:111-134, 1394.
30. م. رمضانی قوام آبادی, "اقتصاد سبز گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست" , دانشنامه حقوق اقتصادی, صفحات:114-141, 1393.
31. م. رمضانی قوام آبادی, "اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست محیطی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:55-82, 1393.
32. م. رمضانی قوام آبادی, "تاسیس دیوان کیفری آفریقایی افسانه یا واقعیت" , مجله حقوقی دادگستری, صفحات:93-118, 1393.
33. م. رمضانی قوام آبادی, ح. سیمایی صراف, "از مالکیت تا حاکمیت مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی" , دانش حقوق مدنی, نسخه 5, صفحات:1-12, 1393.
34. م. رمضانی قوام آبادی, "نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری" , فصلنامه حقوق, نسخه 43, صفحات:75-93, 1392.
35. م. رمضانی قوام آبادی, س. سنایی پور, "بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, صفحات:109-140, 1392.
36. م. رمضانی قوام آبادی, "از ریو تا ریو در تکاپوی توسعه پایدار" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:409-459, 1392.
37. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 15, صفحات:141-164, 1392.
38. م. رمضانی قوام آبادی, "تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی" , پژوهشنامه حقوق کیفری, نسخه 8, صفحات:89-117, 1392.
39. م. رمضانی قوام آبادی, "حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" , دیدگاه های حقوق قضایی, نسخه 18, صفحات:93-140, 1392.
40. م. رمضانی قوام آبادی, ر. فرخی, خ. جوادی شریف, "مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت" , مجله حقوقی بین المللی, نسخه 30, صفحات:65-100, 1392.
41. م. رمضانی قوام آبادی, م. سبحانی, "برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی" , سیاست جهانی, نسخه 2, صفحات:117-151, 1392.
42. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران ضرورتها و تنگناها" , راهبرد, نسخه 21, صفحات:233-257, 1391.
43. م. رمضانی قوام آبادی, "اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی" , فصلنامه حقوق, صفحات:127-144, 1391.
44. م. رمضانی قوام آبادی, ج. شفیعی سردشت, "آسیب شناسی طرح ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:49-113, 1391.
45. م. رمضانی قوام آبادی, م. صالحی, "رویکرد زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آرژانتین و اروگوئه" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:351-364, 1391.
46. م. رمضانی قوام آبادی, "از ممنوعیت تا جرم انگاری خسارات وارده به محیط زیست در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:533-565, 1390.
47. م. رمضانی قوام آبادی, "اعتبار قاعده ی سابقه در دیوان بین المللی دادگستری" , مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, نسخه 3, صفحات:69-103, 1390.
48. م. رمضانی قوام آبادی, "پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 75, صفحات:199-225, 1390.
49. م. رمضانی قوام آبادی, "حمایت از معلولین در حقوق بین الملل" , رفاه اجتماعی_دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, صفحات:307-341, 1390.
50. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی اجمالی به تعامل تجارت و محیط زیست در پرتو موافقت نامه های تجاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:157-185, 1390.
51. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست" , پژوهش حقوق وسیاست, صفحات:87-114, 1389.
52. م. رمضانی قوام آبادی, "تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:435-477, 1389.
53. م. رمضانی قوام آبادی, "نقش سازمان جهانی تجارت در تحکیم رابطه تجارت و محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:267-279, 1389.
54. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی به مسائل زیست محیطی در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ" , نامه مفید(دانشگاه مفید), صفحات:79-101, 1389.
55. م. رمضانی قوام آبادی, "بررسی استثنائات زیست محیطی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت" , پژوهش حقوق وسیاست, صفحات:47-74, 1388.
56. م. رمضانی قوام آبادی, "تاملی بر جایگاه سازمان های غیر دولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی به عنوان ذینفع" , نامه مفید(دانشگاه مفید), 1387.
57. م. رمضانی قوام آبادی, "حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 1387.
58. م. رمضانی قوام آبادی, "نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, 1386.
59. م. رمضانی قوام آبادی, "اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین الملل بشر دوستانه" , مجله حقوقی دادگستری, نسخه 70, صفحات:189-200, 1385.
60. م. رمضانی قوام آبادی, "آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است" , پژوهش حقوق وسیاست, نسخه 6, صفحات:157-168, 1383.
61. م. رمضانی قوام آبادی, "تاملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر. بین المللی" , تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, صفحات:131-157, 1383.
62. م. عبدالهی, م. رمضانی قوام آبادی, س. محسن پور, "بررسی استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو حقوق محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. M. Ramazani ghavamabadi, "L APPLICATION DU DROIT A LENVIRONNEMENT EN IRAN" , In PROCCEDING OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN GIGHTS AND THE ENVIRONMENT, 2009.
2. م. رمضانی قوام آبادی, "چالش های حقوقی - مدیریتی آب در ایران" همایش ملی بحران اب، جرایم و آسیب ها، از علت شناسی تا پیشگیری, 1396.
3. م. فرزانه, ع. باقری, م. رمضانی قوام آبادی, "رسی نقش قوانین در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی محدوده رفسنجان" همایش ملی حقوق آب, 1395.
4. م. رمضانی قوام آبادی, "موضع سازمان جهانی نسبت به تجارت" اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران, 1393.
5. م. رمضانی قوام آبادی, "نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی" چکیده مقاله های همایش ملی علمی، کاربردی پیشگیری از جرم - قوه قضائیه, 1388.
6. م. رمضانی قوام آبادی, "فرآیند شکل گیری حقوق بین الملل کیفری محیط زیست" ششمین سمینار سالیانه انجمن ریخته گران ایران, 1373.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "UN COUPD OEIL SUR LES RELATIONS ENTER LE CONSEIL DEL EUROPE ET LES ACTEURS NON ETATIQUES", روزنامه رسمی کشور, Tehran, 2009.
2. "Droit de l’Iran", ال ژی دی ژی, France, 2017, ISBN:978-2-275-05510-7.
3. "Le rôle des ONG dans le développement du droit international", Editions Universitaires Européennes, 2012, ISBN:9783841789587.
4. "اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسئولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی", انتشارات گنج دانش, تهران, 1397, شابک:978-622-6187-11-4.
5. "حقوق،جانمایه بقای اجتماع گفتارهای حقوقی در نکوداشت استادسید عزت الله عراقی", انتشارات سمت, 1395, شابک:9786000203689.
6. "رهیافت های نوین در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست", خرسندی, تهران, 1395, شابک:9786001145551.
7. "رهیافت های نوین پیشگیری از جرم جلد سوم", انتشارات روانشناسی و هنر, تهران, 1392, شابک:9786005772739.
8. "قوانین و مقررات حفاظت از کیفیت منابع آب ایران (مشتمل بر قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و ا", تهران, 1391, شابک:9786006374055.
9. "نقشه کمیته بین المللی صلیب سرخ در تدوین و اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی", خرسندی, تهران, 1389, شابک:9786001141072.
10. "حقوق کیفری محیط زیست:ملاحظات و راهکارها", تهران, 1388, شابک:9789648660371.


کتابهای ترجمه

1. "The right to adequate Housing", جنگل-جاودانه, Tehran, 2014, ISBN:9786003161542.
2. "روش کار قاضی بین المللی", موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش, تهران, 1392, شابک:9789648200836.
3. "آزادی های گروهی", مجد, تهران, 1391, شابک:9876001930348.
4. "روش کار قاضی بین المللی++++", شهر دانش, تهران, 1391, شابک:9789648200836.
5. "تجارت بین الملل و محیط زیست", شهردانش, تهران, 1389, شابک:9789648200607.